Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność jednostek:

 • banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji;
 • jednostek działających na podstawie przepisów: o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek akcyjnych będących na dzień bilansowy w organizacji;
 • pozostałych jednostek, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe spełniały przynajmniej dwa z trzech wymienionych niżej warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
  • suma bilansowa na dzień bilansowy wyniosła co najmniej 2 500 000 euro;
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły co najmniej 5 000 000 euro.

Do przeliczenia wyrażonych w euro: sumy bilansowej oraz przychodów w celu ustalenia obowiązku badania sprawozdania finansowego, stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Jeżeli rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to kurs z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie finansowe. Dla obowiązku badania sprawozdań za 2015 rok, należy przyjąć średni kurs NBP z 31 grudnia 2014 roku. Jednostki, których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia, są obowiązane poddać badaniu sprawozdanie finansowe za 2015 rok jeśli spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 • suma bilansowa na koniec 2014 roku stanowiła co najmniej 10.655.750 zł;
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 2014 stanowiły co najmniej 21.311.500 zł.

Badaniu podlegają również roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, a także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i nowo zawiązanych, sporządzone w roku obrotowym, w którym doszło do połączenia.

Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania

Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości organem uprawnionym do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego jest organ zatwierdzający sprawozdanie jednostki (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością organem zatwierdzającym sprawozdanie jest zgromadzenie wspólników, natomiast w przypadku spółki akcyjnej- walne zgromadzenie akcjonariuszy), chyba, że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powinien być dokonany pisemnie w formie uchwały. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania nie może dokonać Zarząd jednostki- uregulowanie takie zawarte jest zarówno w ustawie o rachunkowości jaki i w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Termin podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz zawarcie umowy o wykonanie audytu finansowego powinny być dokonane w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Z uwagi na fakt, iż inwentaryzację zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przeprowadza się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego- umowa o badanie sprawozdania finansowego w praktyce zawierana jest w miesiącach wrzesień-pażdziernik (przy założeniu, że rok obrotowy jednostki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Audyt finansowy - opinia i raport z badania

Celem wykonania czynności audytu finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy badanej jednostki. Art. 65 ustawy o rachunkowości szczegółowo wskazuje na zawartość opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego.

Ogłoszenie sprawozdania finansowego

Kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania, nie składa już sprawozdania finansowego do ogłoszenia w Monitorze Polskim B. Obowiązek ten został uchylony dla sprawozdań finansowych od roku 2012.

Złożenie sprawozdania do rejestru oraz urzędu skarbowego

Kierownik jednostki, której roczne sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania, składa we właściwym rejestrze sądowym sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewiedenta, odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie zarządu z działalności jednostki (o ile wystąpił obowiązek jego sporządzenia) w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do ogłoszenia informację o rodzaju opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia. W terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, które podlegało obowiązkowi badania, kierownik jednostki składa do właściwego urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe, odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług audytorskich Verum Audyt, klikając tutaj: AUDYT