Opodatkowanie umowy o dzieło zawartej z obcokrajowcem - przykład.

25 września 2017

Spółka ABC zawarła z obywatelem Ukrainy umowę o dzieło na wykonanie oprogramowania. W wyniku wykonania dzieła dojdzie do przekazania praw autorskich na spółkę ABC.

Więcej

Zmiany przepisów podatkowych i prawa pracy od 1 stycznia 2017 r (prawo pracy, ZUS, VAT, PIT, CIT, ordynacja podatkowa, prawo gospodarcze

10 stycznia 2017

Poniżej przedstawiamy Państwu skrót zmian przepisów podatkowych, zus, prawa pracy i prawa gospodarczego, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Więcej

Polityka rachunkowości dla Jednostki korzystającej z uproszczeń zgodnie z ustawą o rachunkowości

10 października 2015

Poniżej przedstawiamy Państwu politykę rachunkowości spółki korzystającej z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości. Polityka zawiera niezbędne elementy wymagane przez prawo bilansowe.

Więcej

Podatek u źródła (witholding tax) od usług nabywanych z zagranicy

23 września 2015

Coraz częściej dokonywane są zakupy z zagranicy, a te mogą generować wystąpienie tzw. podatku u źródła. W wielkim skrócie - pewne zakupy usług z zagranicy powodują, że należy zapłacić dodatkowy podatek w Polsce od tego właśnie zakupu, tzw. witholding tax.

Więcej

Zasiłek macierzyński dla osób prowadzących działalność jednoosobową – zmiany od 2016 roku

1 sierpnia 2015

W przepisach ZUS występuje obecnie luka, która pozwala kobietom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą uzyskiwać wysoki zasiłek macierzyński. W wielkim skrócie – aby uzyskać wysoki zasiłek macierzyński sięgający łącznie kwoty ponad 70 ty zł, wystarczy zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wybierając maksymalną podstawę wymiaru i opłacać składkę przynajmniej przez 30 dni (maksymalny koszt składki wynosi ok. 3,5 tys. zł).

Więcej

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro - bilans, rachunek zysków i strat, informacje ogólne, informacje uzupełniające do bilansu – wzory dokumentów

10 czerwca 2015

Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości spółka może być jednostką mikro jeśli w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie doszło do przekroczenia co najmniej dwóch z poniższych wielkości:

Więcej

Sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń i fundacji - zmiany w sprawozdawczości od 2015 roku.

25 maja 2015

Stowarzyszenia i fundacje mają coroczny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowosci z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Więcej

Ryczałt za używanie samochodów firmowych na cele prywatne - zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2015 r.

19 grudzień 2014

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 27 listopada 2014 r.) wprowadziła zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wprowadzenia zasad opodatkowania samochodów używanych na potrzeby prywatne pracowników.

Więcej

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za system kontroli wewnętrznej w spółce.

15 czerwiec 2014

Za sprawnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej w Spółce odpowiada Zarząd i Rada Nadzorcza. System kontroli wewnętrznej tworzony jest po, to by organizacja mogła osiągnąć swoje cele w sposób efektywny i skuteczny, dodatkowo system kontroli wewnętrznej zapobiega nadużyciom. Jedną z często podejmowanych czynności mających prowadzić do minimalizacji ryzyka nadużyć jest przeprowadzenie audytu.

Więcej

Badanie planu podziału spółki z o.o. / spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta. Opinia z badania planu podziału.

8 maj 2014

Zgodnie z art. 528 Kodeksu spółek handlowych Spółkę kapitałową można podzielić na dwie lub więcej niż dwie spółki kapitałowe. Podziału spółki akcyjnej nie można dokonać jeśli nie opłacono w całości kapitału zakładowego. Nie ma możliwości podziału spółek osobowych (jawnych, komandytowych, partnerskich). Spółki kapitałowe w upadłości lub w likwidacji również nie mogą zostać podzielone.

Więcej

Faktury VAT od 1 stycznia 2014 r. Ustawa o podatku od towarów i usług - zasady wystawiania faktur VAT. Nowelizacja ustawy o VAT 2014.

2 luty 2014

Najważniejsze informacje dotyczące wystawiania faktur w roku 2014.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), od 2014 roku zasady wystawiania faktur zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy o VAT. Poniżej prezentujemy krótki wykaz zasad wystawiania faktur. Opracowanie zawiera przede wszystkim: elementy jakie powinna zawierać faktura VAT od 1 stycznia 2014, terminy wystawiania faktur, zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących.

Więcej

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014

10 styczeń 2014

Od 2014 roku DATA WYSTAWIENIA FAKTURY nie będzie decydowała o momencie powstania obowiązku podatkowego dla VAT.

Obowiązek podatkowy powstawał będzie w dacie wykonania usługi.

Jednak dla pewnych czynności (wyjątki) o momencie powstania obowiązku podatkowego VAT decydowała będzie data wystawienia faktury - dotyczy to m.in. usług najmu, dzierżawy, dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, usług telekomunikacyjnych stałej obsługi prawnej i biurowej oraz usług budowlanych i budowlano-montażowych.

Więcej

Zasady wyceny środków trwałych

15 wrzesień 2013

Środki trwałe podlegają wycenie nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszając ich wartość o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Z tematem wyceny środków trwałych wiążą się także środki trwałe w budowie, które wycenia się w wysokości ogółu kosztów, jakie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Więcej

Likwidacja spółki z o.o. - Rachunkowość spółki z o.o. w likwidacji.

25 marzec 2013

Likwidacja spółki z o.o. prowadzi do ustania jej bytu prawnego. Poprzez przeprowadzenie procesu likwidacyjnego dochodzi do zabezpieczenia praw wierzycieli. Tak naprawdę likwidacja spółki jest procesem poprzedzającym rozwiązanie spółki, a jej efektem końcowym jest wykreślenie z KRS- Krajowego Rejestru Sądowego. Proces likwidacji spółki z o.o. został uregulowany w ustawie Kodeks spółek handlowych (artykuły 270-290).

Więcej

Błąd podstawowy w księgach rachunkowych

3 marzec 2013

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej może dojść do powstania błędów, które w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe mają wpływ na sprawozdania finansowe. W zależności od tego czy błąd jest istotny czy też nie oraz czy wykryto go przed czy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego różne, będą skutki ujęcia tego zdarzenia w księgach rachunkowych Jednostki. Zasady ujęcia błędu podstawowego w księgach rachunkowych reguluje ustawa o rachunkowości w art. 54. oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 7.

Więcej

Zmiany w PIT, CIT, VAT od 2013 roku w związku z obowiązywaniem ustawy deregulacyjnej.

10 grudzień 2012

W związku z przyjęciem tzw. ustawy deregulacyjnej (Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz. U. z 2012 poz. 1342), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2013 roku, przedsiębiorcy poniosą dodatkowe koszty. Ci podatnicy, którzy korzystają z usług biura rachunkowego zapłacą więcej- ponieważ to właśnie na biura rachunkowe spadnie obowiązek dokonywania korekty kosztów podatkowych oraz korygowania odliczonego wcześniej podatku VAT w przypadku nieopłaconych na czas faktur.

Więcej

Optymalizacja podatkowa - czyli jak legalnie płacić niższe podatki w firmie wykorzystując przepisy podatkowe.

25 wrzesień 2012

Przedsiębiorstwa mogą płacić niższe podatki wykorzystując możliwości, jakie dają przepisy. Korzystanie z optymalizacji podatkowej pozwala obniżyć obciążenia podatkowe, a co za tym idzie prowadzi do wzrostu efektywności działania, a przede wszystkim do poprawy wyniku finansowego.

Więcej

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania w spółkach kapitałowych

28 lipiec 2012

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania w spółkach kapitałowych.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki kapitałowej przede wszystkim spoczywa na spółce, jednak w pewnych przypadkach odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi również jej zarząd.

Więcej

Sankcje za niedopełnienie obowiązków - sprawozdawczość

1 czerwiec 2012

Sankcje za niedopełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego, nieskładanie zeznania rocznego oraz sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego i urzędu skarbowego.

Obowiązek ogłoszenia i poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.

Więcej

Przychody z wykonania długoterminowej usługi, w tym budowlanej

29 kwiecień 2012

Długoterminowe kontrakty budowlane charakteryzują się tym, iż ich rozpoczęcie i zakończenie przypada często na różne okresy sprawozdawcze. W polskim prawie bilansowym zawarto szczególne zasady wyceny długoterminowych usług budowlanych. Uregulowania w tym zakresie zawiera ustawa o rachunkowości, a w szczególności Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”.

Więcej

Ujęcie leasingu w księgach rachunkowych

26 marzec 2012

Leasing w małej firmie - jak prawidłowo księgować oraz rozliczać podatkowo zakup inwestycji leasingowej w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Przedsiębiorcy często w celu sfinansowania inwestycji korzystają z leasingu. W małych i średnich przedsiębiorstwach najczęściej leasing wykorzystuje się do zakupu środków transportu.

Więcej

Zyski z udziałów w spółce komandytowej

27 luty 2012

Spółki osobowe, do których zalicza się spółkę komandytową nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, ani podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym na spółce komandytowej nie ciążą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Więcej

Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych

Część 1 - Grupa kapitałowa i jednostki wchodzące w jej skład

15 styczeń 2012

Grupa kapitałowa jest strukturą łączącą przedsiębiorstwa poprzez związki kapitałowe. Mocna pozycja otoczenia konkurencyjnego oraz ciągła potrzeba poprawy efektywności powodują wzrost konsolidacji rynku, w wyniku czego tworzenie grup kapitałowych jest dobrą alternatywą dla sprostania wymogów rynku.

Więcej

Część 2 - Elementy składowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego

15 styczeń 2012

Ustawa o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (zwane dalej rozporządzeniem lub rozporządzeniem w sprawie konsolidacji) to podstawowe akty prawne zawierające zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.

Więcej
Publikacje Verum Audyt mają charakter tylko poglądowy i nie stanowią interpretacji przepisów prawa. Verum Audyt i autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe w związku z zastosowaniem rozwiązań opisanych w publikacjach.