Usługi audytorskie, Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Celem

audytu sprawozdań finansowych

jest ocena systemu rachunkowości oraz środowiska kontroli, jak również weryfikacja prawidłowości sporzadzonego sprawozdania finansowego.

W zakresie audytu finansowego Verum Audyt świadczy następujące usługi:

  • Badanie rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych

  • Weryfikacja pakietów sprawozdawczych na potrzeby udziałowca zagranicznego

  • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

  • Przegląd rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych

  • Usługi atestacyjne, doradztwa lub zarządzania, wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej

W celu złożenia zapytania ofertowego, zapraszamy do wypełnienia formularza w zakładce Kontakt

Realizując powierzoną nam pracę z zakresu audytu finansowego wykorzystujemy sprawdzone techniki i metody badania wzbogacone przez własne doświadczenie. Termin prowadzenia prac ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem, w taki sposób aby zapewnić terminowe wykonanie powierzonych nam czynności z zakresu audytu. Osobą odpowiedzialną za badanie jest biegły rewident posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego. Przeprowadzony przez nas

audyt finansowy

prowadzi do określenia prawidłowości działania systemu finansowo- księgowego oraz innych systemów informatycznych jednostki, sytstemu kontroli wewnętrznej, a także analizę istotnych problemów, jak również wskazanie miejsc powstawania istotnych ryzyk.

Audyt finansowy

sprawozdania finansowego

pozwala na przeprowadzenie procedur i testów, dzięki którym możliwe jest określenie, czy przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje nie są istotnie zniekształcone. Do procedur i testów zalicza się między innymi: uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami,

przegląd

istotnych umów, obserwację inwentaryzacji aktywów (głównie zapasów i środków trwałych), rozmowy z prawnikami jednostki oraz pracownikami i inne.

Istotne zniekształcenie to takie, które może wpłynąć na decyzje użytkowników danych finansowych, zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Audyt finansowy

Usługi z zakresu audytu skoncentrowane są przede wszystkim na dostarczeniu pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej badanego podmiotu. Wynikiem przeprowadzenia usługi audytu finansowego jest dostarczenie szczegółowych informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, wskazujemy obszary do poprawy. Podczas audytu weryfikujemy zgodność działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz statutem. Weryfikujemy czy cele przedsiębiorstwa zostały osiągnięte.

Usługi rewizji finansowej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r., a także Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez KRBR (Uchwała nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16.02.2010 r.). Przy realizacji badania sprawozdania finansowego kierujemy się także postanowieniami zawartymi w kodeksie etyki.

Więcej informacji na temat obowiązku poddawania sprawozdań finansowych obligatoryjnemu badaniu znajdziesz tutaj:

Stosowane zasady wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Verum Audyt sp. z o.o. określają wymogi dla systemu wewnętrznej kontroli jakości usług czynności rewizji finansowej. Więcej informacji na temat systemu kontroli jakości:

System kontroli jakości Verum Audyt.