• Demo Image

Usługi audytorskie dla firm Warszawa

Napisz do nas, przygotujemy ofertę na audyt

Nasze Konsorcjum firm księgowych, doradczych i audytorskich zajmuje się różnego typu usługami audytorskimi i księgowymi. Jednym z nich są usługi audytorskie, tj. obligatoryjne badanie sprawozdań finansowych. Badanie takie przeprowadza  biegły rewident, posiadający odpowiednie uprawnienie. Celem naszej pracy jest ustalenie, czy sprawozdanie finansowe oraz księgi rachunkowe, stanowiące podstawę sporządzenia sprawozdań finansowych, są zgodne z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o rachunkowości lub standardami międzynarodowymi MSR / MSSF. Przeprowadzamy audyt obligatoryjny i fakultatywny.

 

W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w zbadanym sprawozdaniu finansowym biegły rewident przekazuje listę rekomendacji, dzięki temu badana jednostka ma możliwość dokonania poprawek w sprawozdaniach. Wykaz przykładowych rekomendacji prezentujemy poniżej:

 • Usprawnienie procesu zakupu usług i towarów,
 • Wdrożenie analizy pracy działu reklamacji,
 • Większa kontrola nad należnościami i ich kierowaniem na drogę postępowania sądowego,
 • Występowanie ryzyk podatkowych, wcześniej nie zidentyfikowanych przez badaną jednostkę,
 • Uwagi do procesu inwentaryzacji zapasów i środków trwałych,
 • Wdrożenie zabezpieczeń w dostępie do środków pieniężnych.

Więcej informacji o obligatoryjnym audycie finansowym (badania i przeglądy sprawozdań finansowych) znajdziesz w zakładce AUDYT FINANSOWY.

Czynności wchodzące w zakres audytu to:

 • Badanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych, z o.o. i innych podmiotów,
 • Badanie pakietów konsolidacyjnych zgodnie z wytycznymi audytora Grupy,
 • Przeglądy sprawozdań finansowych,
 • Czynności atestacyjne,
 • Przekształcenia, połączenia jednostek gospodarczych,
 • Inne czynności z zakresu rewizji finansowej.

Biegły rewident ocenia następujące elementy sprawozdawcze:

 • Ujęcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami UoR / MSSF,
 • System kontroli wewnętrznej w badanej jednostce,
 • Rzetelność i prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji,
 • Dokumentację zasad rachunkowości (polityka rachunkowości),
 • Prawidłowość doboru zasad rachunkowości,
 • Ocena zasadności przyjętego poziomu rachunkowości.

Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta mają dodatkowe obowiązki tj. ustalają normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych przy kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, w  rocznych sprawozdaniach finansowych ujmują dodatkowe elementy, tj. rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Ta zasada nie obowiązuje jednak jednostek mikro i małych, które mogą nie sporządzać dodatkowych elementów sprawozdania finansowego - nawet gdy ich sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu.

Warto pamiętać, że bez poddania sprawozdania finansowego badaniu podmioty nie mogą dokonać podziału lub pokrycia wyniku finansowego. Spółka zobowiązana do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego zobowiązana jest do zawarcia umowy z firmą audytorską w terminie, który umożliwi biegłemu rewidentowi udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Umowę na audyt finansowy z firmą, która świadczy usługi audytorskie zawiera kierownik jednostki. Zgodnie z uregulowaniami wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe, kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

AUDYT

audyt

Audyt / badanie sprawozdań finansowych

WERYFIKACJE

wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych

Wyprowadzanie zaległości księgowych

DORADZTWO

doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe i księgowe