• Demo Image

Due dilligence finansowe i podatkowe, przegląd danych finansowych

Usługa Due diligence szczególnego znaczenia nabiera dla inwestorów poszukujących nowych, rozwojowych perspektyw, zwiększenia przychodów, czy też zmniejszenia kosztów. W związku z tym często dochodzi do nabyć innych spółek, dzięki czemu możliwe będzie osiąganie zysków. Niestety decyzje o nabyciu nowego podmiotu nierzadko są ryzykowne (głównie z uwagi na ograniczony dostęp do informacji) i wymagają skrupulatnego sprawdzenia nabywanego podmiotu. Usługa due dilligence przeprowadzana przez nasz zespół polega na wykonaniu szczegółowej analizy przedsiębiorstwa pod kątem jego kondycji finansowej. Celem jest identyfikacja głównych ryzyk ale też szans. Czynności te wykonywane są przed samym dokonaniem transakcji nabycia.

Due dilligence najczęściej przeprowadzane jest na zlecenie kupującego, jednak zdarza się, iż także Sprzedający zleca wykonanie usługi due dilligence, ponieważ dostarcza sprzedającemu informacji, jakie mogą zostać zidentyfikowane przez potencjalnego inwestora, który na swoje zlecenie przeprowadzi podobną usługę.

Zakres due dilligence finansowego (bilansowego):

  • analiza ksiąg podmiotu, który ma zostać zbyty / nabyty, w tym weryfikacja przychodów i kosztów
  • analiza sprawozdawczości finansowej zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości lub Międzynarodowymi Zasadami Rachunkowości
  • sprawdzenie dokumentów spółki zbywanej / nabywanej, w celu pozyskania wiedzy o istotnych i ryzykownych transakcjach, które maja wpływ na
  • sytuację majątkową i finansową spółki zbywanej / nabywanej
  • weryfikacja umów zawartych z kontrahentami - tj. dostawcami i odbiorcami, często sprawdzenie kondycji finansowej również kontrahentów
  • analizy zasobów kadrowych – ich odpowiedniość i efektywność
  • analiza wyników, analiza bilansu, rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa
  • wskazanie na potrzebę dokonania korekt, w związku ze zidentyfikowanymi błędami
  • wskazanie na występujące nieprawidłowości w systemu kontroli wewnętrznej podmiotu zbywanego / nabywanego
  • weryfikacja prawidłowości rozliczeń pod kątem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych

Due dilligence przeprowadzamy dla spółek na terenie Warszawy, ale też poza Warszawą. Zapraszamy do kontaktu