• Demo Image

Księgowość Spółki Akcyjnej Warszawa

Księgowość spółki akcyjnej, jaką oferujemy to czynności wykonywane przez zespół doświadczonych księgowych.

W ramach obsługi księgowej i doradczej spółek akcyjnych oferujemy:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych spółek akcyjnych,
  • Analizę umowy / statutu spółki przy jej założeniu,
  • Doradztwo przy zakładaniu spółki akcyjnej (w tym, w szczególności podatkowe oraz rachunkowe),
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Obsługa płacowa oraz ZUS (bieżąca obsługa pracownicza),
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,
  • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków i innych instytucji,
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

W celu złożenia zapytania ofertowego, zapraszamy do wypełnienia formularza w zakładce KONTAKT

Pakiety usług księgowych dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE

Oferujemy usługi księgowe oraz doradcze z zakresu bieżącej obsługi księgowej spółek akcyjnych.

Spółka akcyjna 

Na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej decydują się przede wszystkim inwestorzy posiadający większą gotówkę, ewentualnie inne środki. Minimalny kapitał podstawowy w spółce akcyjnej wynosi 100 tys. zł. Zaletami spółki akcyjnej są: wyłączenie właścicieli- akcjonariuszy z ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki akcyjnej,  fakt, że spółka akcyjna może posiadać jednego akcjonariusza, możliwość pozyskiwania przez spółkę akcyjną na rynku kapitałowym środków finansowych z emisji akcji lub obligacji, jak również możliwość założenia spółki akcyjnej przez obcokrajowców.

 

Dodatkowe obowiązki w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dodatkowych sprawozdań: zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Decydując się na prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej inwestor powinien uwzględnić, iż roczne sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej objęte jest obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta. Jest to obligatoryjne. Zarówno Zarząd spółki akcyjnej jak i jejRada Nadzorcza powinni dopilnować, aby w porę zawarto odpowiednią umowę o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską. Zgodnie ze statutem spółki akcyjnej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych może dokonać Zarząd albo Rada Nadzorcza.

BIURO RACHUNKOWE WARSZAWA

Biuro Rachunkowe

Biuro rachunkowe Warszawa. Obsługa księgowa i płacowa firm. Optymalizacje podatkowe

AUDYT FINANSOWY I KSIĘGOWY FIRMY

Audyt Finansowy i Księgowy Firmy

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych. Audyt finansowy i księgowy firmy

DORADZTWO I KONSULTING

doradztwo i konsulting

Nadzór nad księgowością. Usługi biegłego rewidenta. Usługi audytorskie i księgowe

Szukasz wysokiego standardu usług?

Nasza Kancelaria księgowa świadczy usługi w oparciu o uprawnienia zawodowe.