• Demo Image

Audyt finansowy, badanie sprawozdań finansowych

Nasza Kancelaria Verum Audyt wykonuje przede wszystkim badanie sprawozdań finansowych (audyt finansowy)  dla spółek kapitałowych, osobowych, Stowarzyszeń, oddziałów podmiotów zagranicznych i innych, w tym podmiotów notowanych na GPW oraz innych rynkach. Wykonujemy audyty sprawozdań finansowych sporządzonych wg. polskich zasad rachunkowości PSR oraz wg. międzynarodowych standardów MSR / MSSF. Celem audytu sprawozdań finansowych jest ocena systemu rachunkowości oraz środowiska kontroli, jak również weryfikacja prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego.

Napisz do nas, przygotujemy ofertę na audyt

Audyt finansowy wykonywany przez naszą firmę to:

  • Badanie rocznych  sprawozdań finansowych wg MSR / MSSR i PSR
  • Przegląd półrocznych sprawozdań finansowych wg MSR / MSSF i PSR
  • Weryfikacja pakietów sprawozdawczych na potrzeby udziałowca zagranicznego
  • Badanie i przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  • Usługi atestacyjne, doradztwa lub zarządzania, wymagające posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
  • Badanie planów przekształceń, połączenia, podziału

Realizując powierzoną nam pracę z zakresu audytu finansowego wykorzystujemy sprawdzone techniki i metody badania wzbogacone przez własne doświadczenie. Termin prowadzenia prac ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem, w taki sposób, aby zapewnić terminowe wykonanie powierzonych nam czynności z zakresu audytu. Osobą odpowiedzialną za badanie jest biegły rewident posiadający odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego. Przeprowadzony przez nas audyt finansowy prowadzi do określenia prawidłowości działania systemu finansowo-księgowego oraz innych systemów informatycznych jednostki, systemu kontroli wewnętrznej, a także analizę istotnych problemów, jak również wskazanie miejsc powstawania istotnych ryzyk. Audyt finansowy sprawozdania finansowego pozwala na przeprowadzenie procedur i testów, dzięki którym możliwe jest określenie, czy przedstawione w sprawozdaniu finansowym informacje nie są istotnie zniekształcone. Do procedur i testów zalicza się między innymi: uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, przegląd istotnych umów, obserwację inwentaryzacji aktywów (głównie zapasów i środków trwałych), rozmowy z prawnikami jednostki oraz pracownikami i inne.

Istotne zniekształcenie to takie, które może wpłynąć na decyzje użytkowników danych finansowych, zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Usługi audytorskie i doradcze

Usługi z zakresu audytu finansowego skoncentrowane są przede wszystkim na dostarczeniu pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej badanego podmiotu. Wynikiem przeprowadzenia usługi audytu finansowego jest dostarczenie szczegółowych informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, wskazujemy obszary do poprawy. Podczas audytu weryfikujemy zgodność działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz statutem. Weryfikujemy czy cele przedsiębiorstwa zostały osiągnięte.

Usługi rewizji finansowej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przy realizacji badania sprawozdania finansowego kierujemy się także postanowieniami zawartymi w kodeksie etyki.

Więcej informacji na temat obowiązku poddawania sprawozdań finansowych obligatoryjnemu badaniu przez firmę audytorską znajdziesz klikając w link: Obowiązek poddawania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za rok 2017.

Stosowane zasady wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Verum Audyt sp. z o.o. określają wymogi dla systemu wewnętrznej kontroli jakości usług czynności rewizji finansowej oraz pozostałych usług audytorskich. Więcej informacji na temat systemu kontroli jakości: system kontroli jakości Verum Audyt - Audyt finansowy.

Audyt Finansowy

Pozostałe usługi z zakresu audytu realizowane przez Verum Audyt:

Audyt Podatkowy, Audyt Informatyczny

Audyt Finansowy