Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Biegły Rewident. Badanie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność jednostek:

 • banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji;
 • jednostek działających na podstawie przepisów: o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek akcyjnych będących na dzień bilansowy w organizacji;
 • pozostałych jednostek, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe spełniały przynajmniej dwa z trzech wymienionych niżej warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
  • suma bilansowa na dzień bilansowy wyniosła co najmniej 2 500 000 euro;
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły co najmniej 5 000 000 euro.

Do przeliczenia wyrażonych w euro: sumy bilansowej oraz przychodów w celu ustalenia obowiązku badania sprawozdania finansowego, stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy. Jeżeli rok obrotowy jednostki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to kurs z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie finansowe. Dla obowiązku badania sprawozdań za 2017 rok, należy przyjąć średni kurs NBP z 31 grudnia 2016 roku. Jednostki, których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia, są obowiązane poddać badaniu sprawozdanie finansowe za 2015 rok jeśli spełniają co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 • suma bilansowa na koniec 2016 roku stanowiła co najmniej 11.060.000 zł;
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 2016 stanowiły co najmniej 22.120.000 zł.

Badaniu podlegają również roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, a także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i nowo zawiązanych, sporządzone w roku obrotowym, w którym doszło do połączenia.

Biegły Rewident po badaniu sporządza raport.

 

Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Biegły Rewident
Biegły Rewident Warszawa
Biuro Rachunkowe