• Badanie jednostkowych rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych
 • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Przegląd rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych
 • Usługi atestacyjne z zakresu doradztwa lub zarządzania wymagające posiadania wiedzy z zakresu rewizji finansowej
 • Usługi księgowe- wsparcie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Spółek
 • Pomoc podatkowa, CIT, VAT, PIT
 • Pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych
 • Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych wg. PSR oraz MSR/MSSF
 • Doradztwo przy przekształcaniu sprawozdań finansowych oraz przy sporządzaniu konsolidacji
 • Przeprowadzanie audytów podatkowych dla małych i średnich firm
 • Doradztwo podatkowe, identyfikacja ryzyk podatkowych
 • Optymalizacje podatkowe i usługi doradcze
 • Doradztwo księgowe i rachunkowe
 • Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa
 • Weryfikacja / kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • Weryfikacja / kontrola sporządzania deklaracji i informacji podatkowych, a także sprawozdań finansowych
 • Kontrola dokumentacji księgowej pod kątem formalnym i rachunkowym
 • Nadzór nad księgowością prowadzoną w Firmie Klienta
 • Weryfikacja i ocena systemu kontroli wewnętrznej w Firmie
 • Proponowanie usprawnień w związku ze zidentyfikowanymi słabościami
 • Przeprowadzanie przeglądów due dilligence (na potrzeby zakupu / fuzji / przejęć spółek)
 • Badanie planu przekształcenia
 • Badanie planów podziału i połączenia spółek
 • Badanie sprawozdania założycieli zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych
 • Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa
 • Konsultacje podatkowe dla firm oraz osób indywidualnych
 • Doradztwo dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, a także dla firm już funkcjonujących na rynku
 • Analiza przedsiębiorstwa w celu dopasowania indywidualnej strategii podatkowej
 • Wypełnianie deklaracji podatkowych, sporządzanie pism
 • Dla stałych Klientów doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej wliczone w cenę usługi podstawowej
 • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej, analiza opłacalności prowadzonych i planowanych projektów
 • Proponowanie usprawnień, przegląd dotychczasowych procedur oraz wdrażanie nowych
 • Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa i inne usługi
 • Doradztwo przy tworzeniu procedur i instrukcji związanych z finansami
 • Pomoc w opracowaniu i wdrożeniu procedur kontroli wewnętrznej
 • Przegląd procesów pod kątem ich zgodności z przepisami
 • Weryfikacja i przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa
 • Audyt informatyczny dla małych i średnich firm
 • Audyt bezpieczeństwa IT dla małych i średnich firm
 • Audyt sprzętu i infrastruktury technologii informacji informatycznej
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji środowiska informatycznego