Weryfikacja ksiąg rachunkowych, Nadzór nad księgowością

Oferujemy usługę nadzoru nad księgowością w siedzibie przedsiębiorstwa. Usługa taka wykonywana jest przez oddelegowanego eksperta, posiadającego doświadczenie w księgowości, audycie i kontroli. Celem nadzoru jest weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, a także analiza sytuacji majątkowej i finansowej w zależności od aktualnych potrzeb firmy. Usługa nadzoru nad księgowością wykonywana jest w sposób ciągły.

Dla Klientów chcących dokonać okresowego przeglądu ksiąg, oferujemy usługę weryfikacji ksiąg rachunkowych (kontrola księgowa), która ma na celu jednorazową ocenę prawidłowości prowadzonej księgowości. Zakres prac jest dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa oraz uzgadniany z Klientem.

Usługa weryfikacji ksiąg rachunkowych oraz nadzoru nad księgowością to weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem prawidłowości rozliczeń podatkowych. W zakres takiej weryfikacji wchodzi:

  • weryfikacja / kontrola prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • weryfikacja / kontrola sporządzania deklaracji i informacji podatkowych,
  • weryfikacja / kontrola sporządzania sprawozdań finansowych,
  • weryfikacja / kontrola planu kont i systemu rachunkowości, jak również weryfikacja między innymi planu amortyzacji, prawidłowości rozliczeń
  • międzyokresowych,
  • weryfikacja / kontrola dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym.

Efektem przeprowadzenia powyższych czynności jest raport wskazujący na zidentyfikowane nieprawidłowości oraz zaproponowanie rozwiązań i usprawnień.

Sprawdź ofertę usług księgowych Verum Numerica: OFERTA