Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to ważna optymalizacja ze względu na korzyści podatkowe i ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania. Przedsiębiorcy często korzystają z możliwości prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. Jest to korzystne ze względów podatkowych (poprzez wyeliminowanie podwójnego opodatkowania np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością- po raz pierwszy podatek płacony od dochodów spółki z o.o. oraz po raz drugi podatek płacony od dywidendy), a także ze względu na korzyści związane z ograniczeniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki do wkładów komandytariuszy oraz kapitału komplementariusza- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

Powstanie przychodów finansowych w spółce z o.o. z tytułu posiadania udziałów w spółce komandytowej - podjęcie decyzji o wypłacie zysku.

W praktyce bywa tak, że księgowi mają problem z prawidłowym ujęciem przychodów z tytułu udziałów w zysku w spółce komandytowej. W szczególności dotyczy to ujęcia w sprawozdaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wypłat z tytułu udziału w zysku (w spółce komandytowej) dokonanych w trakcie roku obrotowego.

Kodeks spółek handlowych nie określa zasad, według których wspólnicy spółki komandytowej powinni podjąć decyzję o wypłacie zysku ze spółki komandytowej, dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, aby formalnie podjęli oni w tym zakresie uchwałę o podziale i wypłacie zysku. Uchwała powinna zostać podjęta po sporządzeniu sprawozdania finansowego, z którego wynika wysokość osiągniętego w danym roku zysku do podziału.

W przypadku, kiedy w spółce komandytowej zostanie podjęta decyzja o wypłacie zysku, w spółce z o.o. powstanie przychód finansowy w ujęciu księgowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ujmie zyski z udziałów w spółce komandytowej w pozycji przychodów finansowych „Dywidendy i udziały w zyskach” w rachunku zysków i strat.

Przychód finansowy z tytułu udziału w zysku u komplementariusza (czyli w tym przypadku - w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) powstanie również w przypadku, kiedy spółka komandytowa będzie wypłacać/ stawiać do dyspozycji zaliczkę na poczet udziału w zysku. Zgodnie z prawem bilansowym, wypłata taka traktowana jest jako podział wyniku netto w trakcie roku obrotowego, dlatego też w spółce z o.o. powstanie przychód finansowy w ujęciu księgowym.

Opodatkowanie przychodów z udziału w zysku w spółce komandytowej

Spółki osobowe, do których zalicza się spółka komandytowa nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, ani podatku dochodowego od osób prawnych, tym samym na osobowej spółce komandytowej nie ciążą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Podatnikami natomiast są wspólnicy spółki- jej komplementariusze i komandytariusze.

W myśl art. 5 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Proporcja między dochodem a udziałem w zyskach spółki komandytowej

Przychody i koszty uzyskania przychodów ustalane są proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów w zyskach. Przychody i koszty spółki komandytowej określa się na podstawie prowadzonych przez nią ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z powyższym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dolicza do swoich przychodów i kosztów, przychody i koszty spółki komandytowej w rozliczeniu podatkowym. Jednak sam fakt obliczenia i zapłaty podatku przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie wpływa jeszcze na powstanie w spółce z o.o. zysku z tytułu posiadania udziałów w spółce komandytowej w ujęciu księgowym. Jeżeli spółka komandytowa nie wypłaciła / nie postawiła do dyspozycji wspólników zaliczki na poczet udziałów, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie powstanie przychód finansowy z tego tytułu.

Podstawa prawna:

  • art. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • art. 102 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych,
  • art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Założenienie spółki komandytowej

spółka komandytowa

Analiza umowy spółki komandytowej, opracowanie strategii

Księgowość spółki komandytowej

Spółka komandytowa

Prowadzenie ksiąg spółki komandytowej oraz komplementariusza

Doradztwo dla spółki komandytowej

Spółka komandytowa

Doradztwo prawne, doradztwo podatkowe dla spółki komandytowej

Spółka komandytowa - Warszawa - VERUM NUMERICA