Polski sektor przedsiębiorstw na tle przedsiębiorstw UE – cz.1 – Konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.

Liberalizacja handlu międzynarodowego i otwieranie zagranicznych rynków powodują, że polskie przedsiębiorstwa działają w różnych środowiskach pod względem ekonomicznym, geograficznym, politycznym, kulturowym itd. Wymusza to poszukiwanie takich rozwiązań, które umożliwiłyby utrzymanie się na rynku oraz poprawę konkurencyjności. Przedsiębiorstwa realizujące określoną misję1, chcąc być konkurencyjnymi na rynku krajowym i wspólnotowym powinny znać instrumenty marketingowe. Przedsiębiorstwa winny posiadać umiejętności przystosowania do uwarunkowań rynkowych. Wymaga to dużej elastyczności. Zanim menedżer podejmie decyzje musi dogłębnie przeanalizować rynek, co będzie źródłem wniosków do przyjętej strategii. Na rynku, na którym zachodzą dynamiczne zmiany, rozwój i przetrwanie zapewnia umiejętność szybkiej adaptacji. Zmienność rynku wciąż zwiększa się. Kluczem do sukcesu może być znalezienie sposobu pozwalającego wykorzystać zmienność otoczenia w odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa. Ważną kwestię stanowi stosowany przez firmę określony model biznesu, który odnosi się do strategii przedsiębiorstwa, źródeł przewagi konkurencyjnej2, zasobów i kompetencji kluczowych dla długotrwałego sukcesu3, architektury strategicznej firmy Architektura strategiczna przedsiębiorstwa pozwala na zbudowanie łańcucha wartości, który umożliwia stworzenie i wykorzystanie zasobów oraz kompetencji firmy4. Przedsiębiorstwa muszą mieć strategię oraz wypracowane zasady postępowania.


1Misja przedsiębiorstwa to: określenie istoty działalności tego przedsiębiorstwa, koncepcja biznesu, idea rozwoju. Misja określa powód istnienia firmy i chęć postrzegania przez społeczeństwo. Nadaje kierunek działań oraz wskazuje dziedziny, którymi przedsiębiorstwo ma się zajmować.
2Dominującą przewagę konkurencyjną zapewniają wybory strategiczne związane z: inwestycjami kapitałowymi, rekrutacją odpowiednich pracowników, doborem klientów oraz dążeniem do utrzymania ich lojalności.
3Zasoby i umiejętności stanowią podstawę przewagi firmy. Zasoby to posiadane i kontrolowane aktywa (np. budynki, magazyny, marki know-how, pracownicy). Do najważniejszych zalicza się aktywa strategiczne. Strategiczne aktywa niematerialne (np. reputacja, marka wyrobu) oraz kapitał społeczny (np. normy wartości, wiedza, system motywacyjny pracowników) są coraz częściej kluczem do sukcesu w warunkach rozwoju globalnych rynków oraz zaostrzonej konkurencji.
4Architektura strategiczna przedsiębiorstwa pozwala na zbudowanie łańcucha wartości, który umożliwia stworzenie i wykorzystanie zasobów oraz kompetencji firmy.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *