Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe- ważne informacje

Firmy zatrudniające na 31.12.2019 powyżej 20 osób (średnia z ostatnich 12 m-cy) będą miały obowiązek wdrożenia PPK jeszcze w 2020 roku, a pozostałe firmy w 2021 roku. Poniżej zebrane informacje, zachęcamy do zapoznawania się z tematem na www.mojeppk.pl

Ważne terminy dla pracodawców zatrudniających powyżej 20 osób wg stanu na 31 grudnia 2019 r.
Do 27 października 2020 spółka musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK.
Do 10 listopada 2020 spółka musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.
Wdrożenie PPK
 
1. Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z osobami zatrudnionymi (np. z jednym lub kilkoma pracownikami wybranymi przez załogę- przedstawiciel pracowników).
Naszym zdaniem: należy przeprowadzić wybory wyboru przedstawiciela pracowników oraz wybrać instytucję. Naszym zdaniem nie warto tracić czasu na wybór instytucji, gdyż są one zbliżone, uważamy, że należy wybrać jedną z trzech największych instytucji. Z informacji jakie mamy często wybierana jest AVIVA.
Oferta instytucji finansowych jest na portalu www.moje ppk.pl
2. Podpisanie umowy o zarządzanie PPK- do 27 października.
3. Komunikacja do pracowników-  należy poinformować pracowników o warunkach PPK oraz o obowiązkach i uprawnieniach pracowników i pracodawcy.
Naszym zdaniem: ustawa nie nakłada obowiązku informowania przez pracodawcę, ale naszym zdaniem jest lepiej to zrobić dla lepszej komunikacji.
4. Podpisanie umowy o prowadzenie PPK z tą samą instytucją finansową. Załącznikiem do umowy jest lista uczestników PPK.
Inne informacje
PPK podlegają: pracownicy:  pracownicy w rozumieniu kodeksu pracy, umowy agencyjne , zlecenia, osoby na urlopach macierzyńskim i wychowawczym.
Jeśli pracownik złoży wcześniej informację o rezygnacji PPK pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania takiego pracownika do PPK.
Dla zatrudnionych w wieku 55-70 lat umowy o prowadzenie PPK są zawierane wyłącznie na ich wniosek. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym tych pracowników.
W przypadku nowego pracownika umowa o prowadzenie PPK zawarta być musi najpóźniej do 10 dnia miesiąca po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika.
Co 4 lata pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników,którzy wcześniej złożyli rezygnację o ponownym ich objęciem PPK, chyba, że osoby te złożą rezygnację.
 
Rezygnacja pracownika z PPK
Pracownik może zrezygnować z PPK w każdej chwili pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku.
Pracodawca ma obowiązek nie pobierać składek na PPK od miesiąca rezygnacji (a pobrane wpłaty podlegają zwrotowi), pracodawca o rezygnacji informuje instytucję finansową w terminie maksymalnie 7 dni.
Wznowienie dokonywania wpłat na PPK
W każdej chwili pracownik może złożyć wniosek o objęcie go PPK. Pracodawca dokonuje wpłat za tego pracownika od następnego miesiąca od złożenia wniosku.
Rezygnacja i wznowienie nie wymagają zmiany umowy o prowadzenie PPK.
Wpłaty do PPK od kwoty wynagrodzenia brutto
 
Obligatoryjne: pracodawcy: 1,5% wynagrodzenia, pracownika: 2% wynagrodzenia
Dobrowolne:  pracodawcy: 0-2,5% wynagrodzenia, pracownika: 0-2% wynagrodzenia
Jeśli wynagrodzenie pracownika nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia wpłata może być obniżona do 0,5 % (na wniosek pracownika), po przekroczeniu wynagrodzenia należy podwyższyć składkę. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o tej możliwości.
Pracownik może zmieniać decyzje o wpłatach dobrowolnych na jego wniosek w każdej chwili- zmiana obowiązuje od miesiąca następnego.
Obowiązki pracodawcy w związku z wpłatami
Pracodawca jest zobowiązany wpłacić składki do 15 dnia następnego miesiąca. Wpłaty pracownika są potrącane z jego wynagrodzenia netto. Wpłaty te są dodatkowym dochodem pracownika i podlegają opodatkowaniu.
Odpowiedzialność
Nie zawarcie umowy o zarządzanie PPK (27.10.2020) oraz nakłanianie pracowników do rezygnacji  z PPK - kara finansowa do 1,5% funduszu wynagrodzeń roku poprzedniego.
Nieprowadzenie dokumentacji PPK, niezgłaszanie pracowników, danych i inne - kara od 1 tys zł do 1 mln zł.
Kontrolą zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *