Zasady wyceny środków trwałych część 1 – Odpisy amortyzacyjne, cena nabycia, koszt wytworzenia

Środki trwałe podlegają wycenie nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszając ich wartość o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Z tematem wyceny środków trwałych wiążą się także środki trwałe w budowie, które wycenia się w wysokości ogółu kosztów, jakie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia, jako wartość początkowa środków trwałych jest ceną zakupu, która obejmuje kwotę należną sprzedającemu, bez podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego podlegających odliczeniu. Jeżeli środek trwały nabywany jest w drodze importu cenę nabycia środka trwałego powiększa się o obciążenia o charakterze publicznoprawnym. Cenę nabycia powiększa się o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania. Cenę nabycia obniża się natomiast o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Problemy z ustaleniem ceny nabycia środków trwałych pojawiają się w szczególności w przypadku aktywów przyjętych nieodpłatnie, np. w drodze darowizny – wówczas wyceny środka trwałego dokonuje się w oparciu o cenę takiego samego lub podobnego aktywa.

Koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym aktywem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego aktywa. Kosztem wytworzenia są zużyte rzeczowe składniki majątku oraz związane z wytworzeniem środka trwałego nabyte usługi obce, jak również koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami zus i innymi pochodnymi, a także inne koszty związane z wartością wytworzonych środków trwałych.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub do dnia przyjęcia do używania, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, których jednostka nie mogła odliczyć, a także koszt obsługi zobowiązań (np. kredytowych, w tym kredyt kupiecki) zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z ich tytułu.

Jednak nie wszystkie koszty można zaliczyć do kosztu wytworzenia środka trwałego, w szczególności kosztu wytworzenia nie stanowią: koszty pośrednictwa, koszty kar i odszkodowań, koszty związane z zawieraniem umów, koszty remontów, nie wpływające na zwiększenie wartości środka trwałego, koszty zysków wewnętrznych w przypadku, kiedy jednostka wytwarza środek trwały we własnym zakresie, koszty związane z marnotrawstwem i inne.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *