Badanie planu podziału spółki z o.o. / spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta. Opinia z badania planu podziału – część 2.

Na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną z dniem podziału lub z dniem wydzielenia przechodzą zezwolenia, koncesje, ulgi określone w planie podziału (jako składniki majątku spółki dzielonej) – o ile ustawa, decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji, ulgi nie stanowi o braku takiej możliwości.

Do składników majątku spółki dzielonej przypisanych w planie podziału stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Udział spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej we współwłasności będzie proporcjonalnie odpowiadał wartości aktywów przypadających każdej z tych spółek w planie podziału. Za zobowiązania spółki dzielonej, nie przypisane w planie podziału, spółki uczestniczące w podziale odpowiadają solidarnie.

Wspólnicy spółki dzielonej stają się wspólnikami spółki przejmującej wskazanej w planie podziału w dniu podziału lub w dniu wydzielenia.

PLAN PODZIAŁU

Plan podziału powinien być sporządzony na piśmie i uzgodniony jest między spółkami: dzieloną i przejmującą. Plan podziału powinien zawierać minimum danych:

  • typ, firma, siedziba każdej ze spółek
  • stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki dzielonej na udziały lub akcje spółek dzielonych lub przejmujących lub spółek nowo zawiązanych
  • wysokość ewentualnych dopłat
  • zasady przyznania udziałów lub akcji
  • dzień, od którego udziały / akcje będą uprawniały do uczestniczenia w zysku
  • prawa przyznane wspólnikom w spółce dzielonej
  • korzyści dla członków organów spółek, o ile takie były przyznane
  • dokładny opis aktywów i pasywów, ale także koncesji, zezwoleń i ulg, które przypadać będą spółkom nowo zawiązanym lub spółkom przejmującym,
  • podział pomiędzy wspólników dzielonej spółki udziałów / akcji spółek przejmujących lub spółek nowo zawiązanych oraz zasady podziału

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *