Badanie planu podziału spółki z o.o. / spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta. Opinia z badania planu podziału – część 3.

Do planu połączenia dołącza się:

  • projekt uchwały o podziale spółki
  • projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej / spółki nowo zawiązanej
  • ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu podziału
  • oświadczenie o stanie księgowym spółki, sporządzone na cele podziału przy wykorzysztaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przy czym nie ma konieczności przedstawienia nowej inwentaryzacji.

Plan podziału wraz z wnioskiem o powołanie biegłego rewidenta zgłasza się do sądu rejestrowego spółki dzielonej lub przejmującej. Plan podziału podlega ogłoszeniu najpóźniej na sześć tygodni przed powzięciem pierwszej uchwały w sprawie podziału. Zarządy spółek dzielonej i przejmującej sporządzają pisemne sprawozdanie uzasadniające podział spółki. Zarząd spółki dzielonej zawiadamia zarządy pozostałych spółek o istotnych zmianach w składnikach majątkowych – aktywach i pasywach, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem podjęcia uchwały o podziale.

Plan podziału bada biegły rewident w zakresie poprawności i rzetelności. Sąd rejestrowy wyznacza biegłego rewidenta na wspólny wniosek spółek uczestniczących w podziale. Biegły rewident sporządza pisemną opinię i składa ją wraz z planem podziału i składa ją do sądu oraz zarządów spółek. Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału zawiera co najmniej:

  • stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów / akcji jest ustalony prawidłowo,
  • wskazanie metody użytej do określenia proponowanego w planie podziału stosunku wymiany udziałów / akcji wraz z stwierdzeniem czy są one zasadne,
  • wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów / akcji spółki dzielonej

Źródło:

  • Kodeks spółek handlowych

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *