Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za system kontroli wewnętrznej w spółce: część 2 – kontrola działania, informacja i komunikacja, monitoring.

Kolejnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest kontrola działania, która sprowadza się do stworzenia procedur i zasad, jakie poprzez korektę działań doprowadzą do prawidłowego wykonywania działań w Spółce. Czynności kontrolne powinny stanowić integralna część codziennej działalności przedsiębiorstwa. Na procesie kontroli działania dochodzi do wykrycia zagrożeń, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie celu. Czynności z zakresu kontroli działania są podejmowane na każdym szczeblu organizacji.

Ważnym obszarem systemu kontroli jest również informacja i komunikacja. Stanowią one kluczowe wsparcie do prawidłowego zarządzania systemem kontroli wewnętrznej. Ważne są tutaj systemy informacyjne jednostki, które poprzez tworzone raporty agregują dane operacyjne, finansowe, kontrolne, itd. Informacje jakie są przez jednostkę analizowane powinny być aktualne, wiarygodne i istotne (ważne). Od systemów informacyjnych zatem wymaga się, aby dostarczały adekwatnych, wszechstronnych danych finansowych i operacyjnych. Komunikacja jako kolejny element kontroli ma znaczenie wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz – z dostawcami, odbiorcami, klientami, urzędami, instytucjami nadzoru, itp. Skuteczna komunikacja jest konieczna, ponieważ zapewnia ona przepływ informacji oraz koncentrację na ważnych obszarach, których poznanie i odpowiednia analiza doprowadzą do osiągnięcia celu.

Ostatnim elementem jest przeprowadzany na bieżąco monitoring funkcjonujących w organizacji kontroli wewnętrznych. Monitorowanie kluczowych rodzajów ryzyka stanowi element codziennej działalności oraz okresowych ocen. Nieprawidłowości kontroli wewnętrznej są identyfikowane w trakcie monitoringu (oraz zgłaszane niezwłocznie do właściwego poziomu kierownictwa – często do Zarządu lub Rady Nadzorczej). W efekcie tych działań dochodzi do korekty występujących nieprawidłowości.

Jeśli system kontroli wewnętrznej jest prawidłowo zaprojektowany oraz działa skutecznie, korzyści dla spółek są następujące:

  • niedoskonałości systemu zostają wykryte, a w następstwie tego dokonywane są korekty działań, w związku z czym cel organizacji zostaje osiągnięty,
  • cele przedsiębiorstwa osiągnięte są oszczędnie, wydajnie i efektywnie,
  • spółka działa zgodnie z wymaganiami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami,
  • aktywa jednostki są zabezpieczone a sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna jest rzetelna i prawidłowa.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *