Paczka Świąteczna

Paczki świąteczne – wpływ na przychody i składki ZUS

Paczki świąteczne – wpływ na przychody i składki ZUS pracownika

Zakup paczek świątecznych (bonów, talonów i innych) pracownikom ze środków własnych firmy powoduje, że cała wartość tak poniesionych wydatków stanowi przychód podatkowy dla pracownika oraz podlega składkom ZUS.

Paczki świąteczne – wpływ na przychody i składki ZUS zleceniobiorców

Co do współpracowników (np. zleceniobiorcy i wykonawcy z umów zleceń i o dzieło), otrzymane paczki świąteczne, bony, nagrody pieniężne, podlegają opodatkowaniu oraz będą stanowić podstawą do naliczania składek ZUS.

Pozostałe osoby (np. kontrahenci, B2B)

U osób nie będących pracownikami w rozumieniu prawa pracy oraz zleceniobiorców wydane paczki świąteczne stanowią świadczenia w naturze dla tych osób i te osoby są zobowiązane zakwalifikować je do odpowiedniego źródła przychodów.

Wydatki na prezenty świąteczna a koszty podatkowe firmy

W przypadku osób niebędących pracownikami (umowy zlecenia, dzieła, inne umowy np. z zarządem, radą nadzorczą, komisją rewizyjną) wydatki poniesione na paczki świąteczne nie stanowią kosztów podatkowych, gdyż przez organy podatkowe są rozpoznawane jako reprezentacja.

Wigilia organizowana przez firmę

Przychód podlegający opodatkowaniu po stronie pracownika nie powstanie jeśli firma zorganizuje świąteczne przyjęcie i zapewni pracownikom spożywanie posiłków, ale bez możliwości indywidualnego przypisania  posiłków do poszczególnych osób.
Aby uniknąć ryzyka podatkowego podczas spotkania omawiać należy ważne sprawy spółki, wówczas koszty poniesione na spotkanie będzie można powiązać w sposób pośredni z przychodami spółki. Celem spotkania powinny być: omówienie spraw spółki, integracja zespołu, inne potwierdzające, iż koszt jest wydatkiem firmowym. Prosimy opisywać faktury dokumentujące powyższy wydatek jako np. “omówienie
budżetu roku następnego, omówienie wyników spółki za rok bieżący, podsumowanie spraw organizacyjnych” – i inne opisy wskazujące na sprawy spółki.
Koszty organizacji imprezy wigilijnej będą mogły być rozliczone w kosztach podatkowych spółki, jednak faktury muszą być odpowiednio opisane. W przypadku, gdy w imprezie uczestniczą również inne osoby niż pracownicy, np. kontrahenci wydatki na imprezę będą kosztem niepodatkowym jeżeli stanowią reprezentację (wystawność, budowanie pozytywnego wizerunku).

Spółka dokonuje oceny, czy dany wydatek stanowi reprezentację, czy też nie. Jeśli wydatek uznano za reprezentację, należy powiadomić księgową- wówczas wydatek zostanie wyłączony z kosztów podatkowych.

Możliwość odliczenia podatku VAT od spotkania wigilijnego

Od wydanych kwot na firmową imprezę wigilijną (o której mowa wyżej) będzie można odliczyć naliczony podatek VAT. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem KIS takie świadczenie nieodpłatne nie podlega opodatkowaniu i naliczeniu podatku VAT należnego (art. 86 ustawy o VAT)*.

Kwestia VAT i jego odliczenie przy wydaniu prezentów i innych przysporzeń

Z faktur dokumentujących koszty paczek świątecznych (innych przysporzeń) dla pracowników i zleceniobiorców oraz innych osób można odliczać 100% podatku VAT, z tym że w momencie przekazania prezentów należy wykazać podatek VAT należny.
W przypadku prezentów o małej wartości nie trzeba naliczać podatku VAT należnego od przekazania. Poniżej definicja prezentów o małej wartości:
Prezenty o małej wartości to:

  • prezenty w kwotach od 20 do 100 zł netto w przypadku prowadzenia ewidencji osób, którym prezenty są wydawane (limit ten dotyczy wszystkich prezentów przekazanych w danym roku podatkowym na rzecz jednej osoby)
  • prezenty o wartości do 20 zł – nie wymagają prowadzenia dodatkowej ewidencji

*Uwaga: podajemy stanowisko KIS, jednak nie jest to wiążąca wykładnia przepisów podatkowych w Państwa sprawie, dlatego zawsze w takich przypadkach występuje ryzyko podatkowe, że w ramach ewentualnej kontroli podejście takie będzie zakwestionowane przez organy podatkowe. Aby zminimalizować to ryzyko należy wystąpić o interpretację indywidualną, ewentualnie przekazać sprawę doradcy podatkowemu, który zbada okoliczności i wyda wiążącą opinię w sprawie.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *