Polityka rachunkowości dla Jednostki korzystającej z uproszczeń zgodnie z ustawą o rachunkowości – część 2

Klasyfikacja przychodów i kosztów

  1. Przychody

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Spółki przychody dotyczące danego okresu, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Za przychody ze sprzedaży uznaje się należne kwoty za sprzedane na zewnątrz usługi, towary i produkty, ustalone przy zastosowaniu cen sprzedaży i skorygowane o należne dopłaty, udzielone bonifikaty, rabaty i upusty bez należnego od tej sprzedaży podatku VAT.

Przychody ze sprzedaży usług uznaje się w miesiącu wykonania usługi.

Podstawą ujęcia w księgach rachunkowych przychodów ze sprzedaży usług, towarów i produktów są faktury wystawione za okres, w którym zostały uznane przychody.

Przychody z tytułu sprzedaży usług, dla których umowa z kontrahentem przewiduje wystawienie faktury za okres dłuższy niż miesiąc kalendarzowy są uznawane zgodnie z zasadą memoriałową.

Pozostałe przychody operacyjne oraz zyski nadzwyczajne ujmuje się zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny.

  1. Koszty

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie porównawczym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie obciążające Spółkę koszty dotyczące danego okresu, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu.

Koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom lub innym korzyściom osiąganym przez jednostkę i koszty te nie są bezpośrednio związane z osiąganiem przez jednostkę przychodów operacyjnych, wpływają na wynik jednostki w takiej części, w jakiej dotyczą danego okresu sprawozdawczego – przy zachowaniu zasady współmierności.

Regulacje prawne

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdania finansowego jednostka stosuje się do obowiązków wynikających głównie z:

  • Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86 wraz z późniejszymi zmianami),
  • Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 wraz z późniejszymi zmianami).

jak i innych przepisów właściwych co do formy i przedmiotu działalności jednostki, gwarantujących zapewnienie rzetelnego i jasnego obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz realizowanego wyniku finansowego.

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszej polityce rachunkowości stosuje się uznane przez Spółkę zasady, które w najlepszy i najbardziej właściwy sposób odzwierciedla faktycznie transakcje w spółce, zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki

Za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości jednostki odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *