Polityka rachunkowości dla Jednostki korzystającej z uproszczeń zgodnie z ustawą o rachunkowości – część 1

Poniżej przedstawiamy Państwu politykę rachunkowości spółki korzystającej z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości. Polityka zawiera niezbędne elementy wymagane przez prawo bilansowe. Zwracamy uwagę, że dnia 23 września 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy o rachunkowości (patrz Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). Zmiany te wprowadziły do prawa bilansowego jednostkę tzw. małą. Wobec powyższego zasady rachunkowości dla spółek chcących korzystać z uproszczeń zmienią się od roku 2016. Zapraszamy do kontaktu na biuro@verumaudyt.pl jeżeli chcecie Państwo skorzystać z usługi sporządzenia polityki rachunkowości wg nowych zasad (dla jednostek małych). Zasady rachunkowości dla jednostek małych można fakultatywnie zastosować już do sprawozdań za okresy wejścia w życie nowych przepisów, czyli w tym również dla sprawozdań finansowych za rok 2015.


Polityka rachunkowości
ABC
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Zarządu
Spółki ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedziba w Warszawie, z dnia 3 stycznia 2010 roku
w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości Jednostki

§ 1

Zarząd ustanawia politykę rachunkowości Spółki ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Polityka rachunkowości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podpisy Zarządu


 1. ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie spółki przy ulicy Pięknej 1000 w Warszawie. Księgi rachunkowe przechowywane są w siedzibie Spółki.

Księgi rachunkowe
Ewidencję księgową prowadzi się z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania komputerowego XYZ.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W ramach roku obrotowego okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Przyjęte standardy rachunkowości
Spółka prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawa, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano:

 • Zasadę rzetelnego obrazu – jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości celem rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
 • Zasadę przewagi treści na formę prawną – zdarzenia gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
 • Zasadę ciągłości – jednostka zobowiązuje się w kolejnych latach do jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne, zaś wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej same wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Jednostka może zmienić ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga również określenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie.

 • Zasadę istotności – w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jako kwoty istotne traktuje się kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych oraz te kwoty, które przekraczają 0,5% przychodów ze sprzedaży w przypadku wielkości wynikowych
 • Zasadę kontynuacji działalności – przy stosowaniu zasad rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym kształcie i zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości
 • Zasadę kontynuacji działalności – przy stosowaniu zasad rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmienionym kształcie i zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości
 • Zasadę memoriału – w księgach rachunkowych jednostki ujęciu podlegają wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty
 • Zasadę współmierności – do aktywów i pasywów danego okresu zaliczane będą koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione
 • Zasadę wyceny po cenie nabycia (koszcie wytworzenia) z zachowaniem ostrożności – poszczególne składniki majątkowe Spółki wycenia się wg zasad wskazanych w dalszej części niniejszego zarządzenia z zachowaniem zasady ostrożności, w tym celu w wyniku finansowych, bez względu na jego wysokość, uwzględnić należy:
  • Zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
  • Wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne
  • Wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne
  • Rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń
  • Spółka korzysta z uproszczeń przewidzianych w art. 50 ust.2 ustawy o rachunkowości.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *