Rachunkowość spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji – część 1

Rachunkowość spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji. Likwidacja spółki z o.o. prowadzi do ustania jej bytu prawnego. Poprzez przeprowadzenie procesu likwidacyjnego dochodzi do zabezpieczenia praw wierzycieli. Tak naprawdę likwidacja spółki jest procesem poprzedzającym rozwiązanie spółki, a jej efektem końcowym jest wykreślenie z KRS- Krajowego Rejestru Sądowego. Proces likwidacji spółki z o.o. został uregulowany w ustawie Kodeks spółek handlowych (artykuły 270-290).

W trakcie likwidacji spółka z o.o. posiada osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych.

Nawet jeżeli spółka faktycznie nie rozpoczęła działalności gospodarczej, proces likwidacji należy przeprowadzić.

Przyczyny likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przyczyn likwidacji spółki z o.o. jest wiele i mogą to być:

  • umowa spółki przewiduje jej likwidacje w przypadku ziszczenia się określonych zdarzeń,
  • została ogłoszona upadłość spółki
  • Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję uchwałę o rozwiązaniu spółki
  • wynikające z innych przepisów prawa przyczyny (w tym niezależne od samej spółki)
  • przejęcie, połączenie lub podział
  • orzeczenie sądowe w określonych przypadkach (nie zawarcie umowy spółki, sprzeczny z prawem przedmiot działalności, na żądanie organu państwowego etc)
  • inne.

Otwarcie likwidacji spółki z o.o.

Do otwarcia likwidacji dochodzi z dniem powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki, uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub zaistnienia innej przyczyny.

Likwidowana spółka ma obowiązek dodać do nazwy firmy określenie „w likwidacji”.

Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych

Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w przypadku podjęcia decyzji przez Zgromadzenie Wspólników o likwidacji spółki reguluje ustawa o rachunkowości.

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

Natomiast odmiennie kwestę likwidacji, a konkretnie terminu traktuje Kodeks Spółek Handlowych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych otwarcie likwidacji zobowiązuje likwidatora do sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji.

Księgi rachunkowe spółki postawionej w stan likwidacji należy otworzyć na dzień rozpoczęcia likwidacji w ciągu 15 dni.

Spółka, która zamyka księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie takie sporządza się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji. Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o rachunkowości podczas sporządzania sprawozdania finansowego należy dokonać wyceny aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, jednak nie wyższych od cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Jednostki postawione w stan likwidacji zobligowane są utworzyć rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty w związku z zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuacji działania.

Powstałą różnicę w wyniku wyceny aktywów oraz utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Kapitały własne podmiotu postawionego w stan likwidacji łączy się w jeden kapitał (fundusz) podstawowy.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji

Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki z o.o. zobowiązuje do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku. Inwentaryzację taką przeprowadza się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości- tak jak w przypadku typowej inwentaryzacji rocznej.

Rachunkowość spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *