Błąd podstawowy w księgach rachunkowych – część 3

Błędy ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

W przypadku, kiedy Spółka po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz po jego zatwierdzeniem, powzięła informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, dokonuje odpowiedniej zmiany w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Spółka zobowiązana jest również w tym przypadku o zidentyfikowanym błędzie powiadomić biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie finansowe.

Skutki korekty błędu popełnionego w latach ubiegłych, który Jednostka uznała za istotny należy:

  • ująć w kapitale (funduszu) własnym i wykazać jako zysk (stratę) lat ubiegłych, lub w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych- w zależności od rodzaju popełnionego błędu,
  • wykazać prawidłowo w zestawieniu zmian kapitału (funduszu) własnego, w przypadku, kiedy Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • przekształcić retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego.

Ujawnienie błędu w informacji dodatkowej

Jednostka zobowiązana jest do ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego informacji o popełnionym błędzie. W osobnej nocie w informacji dodatkowej należy uwzględnić rodzaj popełnionego błędu oraz kwotę korekty (za bieżący rok obrotowy i lata poprzednie).

Brak możliwości dokonania wiarygodnego szacunku błędu

Jeżeli ustalenie kwoty korekty w związku z popełnionym błędem nie jest możliwe, Jednostka w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego prezentuje informacje o fakcie popełnienia błędu oraz podaje na czym ten błąd polegał i dlaczego niemożliwe jest określenie kwoty korekty (dokonanie wiarygodnego szacunku).

Źródła:

  • Ustawa o rachunkowości
  • KSR 7

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *