Faktury VAT od 1 stycznia 2014 r. Ustawa o podatku od towarów i usług – zasady wystawiania faktur VAT. Nowelizacja ustawy o VAT 2014 – część 2

  1. Terminy wystawiania.

Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Fakturę wystawia się nie później niż:

   • 30 dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,
   • z upływem terminu płatności – w przypadku usług najmu, dzierżawy, dostawy i dystrybucji energii, stałej obsługi prawnej i biurowej

Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed:

   • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
   • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
  1. Faktury korygujące

Fakturę korygującą wystawia się, jeżeli po wystawieniu faktury udzielono rabatu, obniżki ceny, dokonano zwrotu towarów i opakowań, dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, podwyższono cenę, stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca powinna zawierać:

   • wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz “KOREKTA”,
   • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
   • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
    1. określone w pkt. 1 lit. a-f niniejszego opracowania,
    2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
  1. przyczynę korekty;
  2. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
  3. prawidłową treść korygowanych pozycji.
  4. Faktura – Nota korygująca

Noty korygujące wystawia się jeżeli nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek opisanych w pkt. 6 niniejszego opracowania.

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Powinna ona zawierać wyrazy:

   • “NOTA KORYGUJĄCA”,
   • numer kolejny i datę jej wystawienia,
   • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
   • dane w pkt. 1 lit. a-f niniejszego opracowania,
   • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
 1. Terminy wystawienia faktury dla WDT oraz świadczenia usług poza terytorium RP

Fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów wystawia się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar.

Fakturę dokumentującą świadczenie usług poza terytorium kraju (na terenie UE), wystawia się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *