Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego – księgowość

Jakie kary za niezłożenie sprawozdania finansowego mogą być nałożone na spółki?

Sankcje za niedopełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego, nieskładanie zeznania rocznego oraz sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego i urzędu skarbowego

Obowiązek ogłoszenia i poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta

Problematyka kary za niezłożenie sprawozdania finansowego: Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność wymienionych poniżej jednostek:

 • banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji;
 • jednostek działających na podstawie przepisów: o obrocie papierami wartościowymi, o funduszach inwestycyjnych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek akcyjnych będących na dzień bilansowy w organizacji;
 • pozostałych jednostek, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe spełniały przynajmniej dwa z trzech wymienionych niżej warunków:
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
 • suma bilansowa na dzień bilansowy wyniosła co najmniej 2 500 000 euro;
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosły co najmniej 5 000 000 euro.

Badaniu podlegają również roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR / MSSF, a także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i nowo zawiązanych, sporządzone w roku obrotowym, w którym doszło do połączenia.

Sankcje za niepoddawanie sprawozdania finansowego badaniu i ogłaszaniu

Kierownik jednostki (kierownikiem jednostki w przypadku spółek kapitałowych jest zarząd, natomiast w przypadku spółek osobowych – właściciele)jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i to właśnie jemu grożą sankcje z tytułu niewykonania przez jednostkę obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ar.79 ustawy o rachunkowości, kto nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, nie składa sprawozdania do ogłoszenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w myśl z art. 4a ustawy o rachunkowości kierownik jednostki i członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki zobowiązani są zapewnić, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania, które określone są w ustawie o rachunkowości. Niepoddanie badaniu sprawozdania finansowego prowadzi do naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości, a w konsekwencji według wspomnianego wyżej artykułu, skutkuje odpowiedzialnością karną również wobec członków rad nadzorczych jak również innego organu nadzorującego.

Oprócz sankcji za nie wykonywanie obowiązków określonych przepisami ustawy o rachunkowości, niepoddawanie sprawozdania finansowego badaniu prowadzi do dodatkowych trudności w wykonaniu innych obowiązków, między innymi takich jak: zatwierdzenie sprawozdania finansowego, podział wyniku finansowego lub pokrycie straty, czy też złożenie sprawozdania w sądzie rejestrowym i urzędzie skarbowym.

Jednostki, które nie dopełniły ustawowego obowiązku badania jak i ogłaszania sprawozdań finansowych zobowiązane są niezwłocznie poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta oraz po dopełnieniu wszelkich obowiązków ogłosić w Monitorze Polski B.

Ważne:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców z dniem 1 stycznia 2013 przestanie ukazywać się Monitor Polski B.

Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdania finansowego jednostki będącej osobą fizyczną

Należy zauważyć, iż badaniu i ogłaszaniu podlega również sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność, jeżeli spełnione zostały opisane w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości warunki. Za niedopełnienie tych obowiązków odpowiedzialny jest kierownik jednostki- w tym przypadku jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Również tutaj zastosowanie ma art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości i zgodnie z nim, zbadane sprawozdanie wraz z opinią należy opublikować w Monitorze Polski B.

Obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Na mocy art. 52 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zobowiązany jest zapewnić, aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Takie sprawozdanie finansowe podlega następnie zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem sprawozdanie finansowe jednostki zobligowanej zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości do jego badania i ogłoszenia, podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Podkreślić należy tutaj, iż podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostki zobowiązanej do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, poprzedzonego wyrażeniem biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami.

Obowiązki wobec sądu rejestrowego i sankcje za ich niewykonanie

W ciągu 14 dni od przeprowadzenia zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółkach odpowiednio z ograniczoną odpowiedzialności i akcyjną, zarząd zobowiązany jest do złożenia sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu do rejestru sądowego.

W świetle art. 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w razie stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe (w tym złożenie rocznych sprawozdań finansowych), nie zostały złożone w terminie sąd rejestrowy wzywa obowiązanych (w przypadku rocznego sprawozdania finansowego są to członkowie zarządu) do ich złożenia wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do wykonania tych obowiązków- sąd nakłada na obowiązanych grzywnę, którą może ponawiać. W przypadku, kiedy w dalszym ciągu, mimo nałożonych grzywien dokumenty nie zostaną złożone, sąd rejestrowy może w przypadku:

 • osobowej spółki handlowej wpisanej do rejestru, z urzędu, z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora,
 • osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców ustanowić kuratora na okres nieprzekraczający roku.

Należy zauważyć, iż niezłożenie powyżej opisanych dokumentów może być powodem poinformowania przez sąd rejestrowy prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przewidzianego w ustawie o rachunkowości.

Sankcje za nieskładanie sprawozdań wraz z opinią do urzędu skarbowego

W świetle art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do urzędu skarbowego w terminie do 31 marca podatnicy zobowiązani są złożyć zeznanie roczne za rok poprzedni – przekroczenie tego terminu może skutkować nałożeniem kary grzywny. Podatnicy zobowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego składają je do urzędu skarbowego, w przypadku spółki- wraz z odpisem uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania, podatnicy składają dodatkowo opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania.

Jeżeli dojdzie do niedopełnienia obowiązku złożenia zeznania rocznego, urzędy skarbowe nakładają sankcje zgodnie z kodeksem karnym skarbowym. Z kolei nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego sankcjonują opisane wcześniej artykuły ustawy o rachunkowości. Należy zauważyć również, iż urzędy skarbowe mogą prowadzić postępowanie przygotowawcze w obu tych przypadkach.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 (Dz. U. nr 21, poz. 86),
 • Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zmianami),
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego – księgowość

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *