Optymalizacja podatkowa firmy – czyli jak legalnie płacić niższe podatki w firmie wykorzystując przepisy podatkowe – część 2

Optymalizacja podatkowa – Rozliczenia kwartalne z fiskusem z tytułu podatku dochodowego.

W świetle ustaw podatkowych (art. 25 ust. 1b – 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 44 ust. 3g – 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) przedsiębiorcy rozpoczynający działalność i mali podatnicy mogą skorzystać z kwartalnej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki kwartalne wpłaca się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Zaliczki kwartalne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Aby móc skorzystać z możliwości kwartalnych rozliczeń, przedsiębiorcy informują w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego. Zawiadomienie takie dotyczy również lat następnych. W przypadku rezygnacji z kwartalnej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy należy w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozliczenia kwartalne to prosta optymalizacja podatkowa.

Zaletą kwartalnych rozliczeń poza kredytowaniem przedsiębiorstwa poprzez rzadsze wpłaty należności skarbowych jest również fakt, iż firmy zyskują na mniejszej pracochłonności związanej z obliczaniem zaliczek- które należy obliczać 4 razy w roku zamiast 12- w przypadku rozliczeń miesięcznych.

Optymalizacja podatkowa – Rozliczenia kwartalne z fiskusem z tytułu podatku VAT

Na podstawie art. 99 ust. 3 o VAT, firmy mogą składać deklaracje VAT za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Warunkiem do skorzystania z tego przepisu jest zawiadomienie na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja VAT. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w roku podatkowym i wykonują czynności opodatkowane VAT mają obowiązek zawiadomienia o wyborze kwartalnej formy składania deklaracji VAT na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Przedsiębiorstwa, które wybrały kwartalną formę składania deklaracji VAT, będą mogły ponownie składać deklaracje za okresy miesięczne, jednak dopiero po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne, pod warunkiem zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

W świetle art. 103 ust. 2 firmy wpłacają podatek VAT za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Niewątpliwie zaletą kwartalnych rozliczeń tytułu podatku VAT jest czasowe zatrzymywanie środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Istotne w tym przypadku są również ograniczenie ilości pracy przy tworzeniu deklaracji VAT (4 deklaracje VAT zamiast 12 w każdym roku podatkowym). Również w przypadku korekt VAT zyskujemy na czasie, ponieważ korygując wstecz wszystkie deklaracje VAT w efekcie korygujemy je w liczbie do 4 razy mniejszej.

Optymalizacja podatkowa – Kredyt podatkowy – pomoc de minimis.

Firmy mogą również skorzystać z tzw. kredytu podatkowego. Zwolnienie to polega na odroczeniu płatności z tytułu podatku dochodowego. Firmy, które od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym korzystają z kredytu podatkowego są małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej są zwolnione z uiszczania zaliczek na podatek dochodowy bezpośrednio po pierwszym roku podatkowym, który trwał dłużej niż 10 miesięcy (jeżeli rok ten trwał krócej niż 10 miesięcy ze zwolnienia można skorzystać w drugim roku podatkowym). Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia. Oświadczenie składa się w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

Podmioty korzystające z kredytu podatkowego składają zeznanie roczne za rok objęty zwolnieniem oraz uiszczają należny podatek za rok objęty zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych w wysokości 20% podatku zadeklarowanego w zeznaniu.

Ze zwolnienia w formie kredytu podatkowego nie mogą skorzystać firmy, które:

 • utworzone zostały w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału,
 • utworzone zostały w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
 • utworzone zostały przez osoby fizyczne, a te wniosły na poczet kapitału prowadzące przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątkowe tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 tys. euro przeliczonej wg średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP z ostatniego roku podatkowego poprzedzającego rok korzystania ze zwolnienia,
 • utworzone zostały przez osoby prawne lub fizyczne, które wniosły składniki majątku jako wkłady niepieniężne, a składniki te uzyskali w wyniku likwidacji podatników, którzy korzystali z kredytu podatkowego, o ile osoby te posiadały udziały lub akcje tych zlikwidowanych podatników,
 • uzyskały w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredytu podatkowego średniomiesięczny przychód w kwocie nieprzekraczającej 1 tys. euro przeliczonej wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności,
 • w roku poprzedzającym korzystanie ze zwolnienia zatrudniały, na podstawie umowy o pracę w każdym miesiącu, mniej niż 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Wyżej opisane zasady wynikają z art. 25 ust. 11 -17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kredyt podatkowy w przypadku osób fizycznych regulują przepisy art. 44 ust. 7a – 7k.

Ulga na złe długi.

Od czerwca 2005 roku istnieje możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski w przypadku wierzytelności, których nieściągalność uprawdopodobniono. Podatek należny można skorygować pod następującymi warunkami:

 • dostawa towarów / świadczenie usług jest dokonane na rzecz podatnika czynnego VAT, niebędącego w stanie likwidacji lub upadłości,
 • wierzytelności te były wcześniej wykazane jako obrót opodatkowany,
 • na dzień dokonania korekty deklaracji VAT zarówno wierzyciel jak i dłużnik są podatnikami VAT czynnymi,
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona,
 • wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze dokonania korekty, a dłużnik w okresie 14 dni od powzięcia tej informacji wierzytelności nie uregulował.

Wierzyciel może skorygować podatek należny o ile posiada potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze dokonania korekty, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 14 dniowy termin od powzięcia przez dłużnika informacji o korekcie.

W ciągu 7 dniu wierzyciel ma obowiązek zawiadomić dłużnika o dokonaniu korekty, a kopię tego zawiadomienia przesyłać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Ulga na złe długi uregulowana jest art. 89a – 89b ustawy o VAT.

Ważne! Zgodnie z przepisami ustawy o VAT nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli nie została ona uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności.

Optymalizacja podatkowa – Zawieranie umów cywilno-prawnych.

Koszty związane z zatrudnianiem pracowników są na tyle wysokie, że warto rozpatrzyć możliwość zawierania z pracownikami umów cywilno-prawnych (zlecenie, dzieło) zamiast umowy o pracę. Niewątpliwą zaletą zawierania umów cywilno-prawnych są niższe obciążenia podatkowe i obciążenia ZUS. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla pracodawcy jak również dla pracownika. Koszty uzyskania dla umów cywilno – prawnych są znacząco wyższe w porównaniu z kosztami uzyskania dla umów o pracę i mogą wynieść nawet do 50%. Należy również pamiętać, iż umowy o dzieło nie podlegają składkom ZUS, natomiast w przypadku umów zlecenia istnieje możliwość opłacania niższych składek do ZUS.

Własna działalność gospodarcza.

Mniejsze podmioty mogą skorzystać z prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wykorzystując możliwości opłacania liniowego podatku dochodowego w wysokości 19 % dochodu oraz skorzystania z preferencyjnych składek ZUS przez dwa lata prowadzenia działalności.

Optymalizacja podatkowa – Leasing operacyjny kontra kredyt bankowy.

Decydując się na zakup składników majątku w formie leasingu operacyjnego można szybciej zaliczyć koszty z nim związane do kosztów uzyskania przychodów – jest to spowodowane tym, że okres leasingu jest często znacznie krótszy niż okres amortyzacji. Oczywiście należy rozważyć, czy efektywny koszt kredytu bankowego nie byłby niższy od kredytowania w formie leasingu i dopiero po takiej analizie podjąć decyzję o formie, w jakiej chcemy sfinalizować zakup aktywów.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *