Zmiany w PIT, CIT, VAT od 2013 roku w związku z obowiązywaniem ustawy deregulacyjnej – usługi księgowe będą droższe.

W związku z przyjęciem tzw. ustawy deregulacyjnej (Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz. U. z 2012 poz. 1342), która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2013 roku, przedsiębiorcy poniosą dodatkowe koszty. Ci podatnicy, którzy korzystają z usług biura rachunkowego zapłacą więcej- ponieważ to właśnie na biura rachunkowe spadnie obowiązek dokonywania korekty kosztów podatkowych oraz korygowania odliczonego wcześniej podatku VAT w przypadku nieopłaconych na czas faktur.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nieregulowania swoich zobowiązań w określonych ustawą terminach, podatnicy będą zobowiązani do skorygowania kosztów podatkowych oraz korekty odliczonej wcześniej kwoty podatku od towarów i usług.

Z pewnością wiąże się to z dodatkowymi czynnościami, które będą musiały wykonać biura rachunkowe – w szczególności weryfikacją wartości niezapłaconych zobowiązań, korektą kosztów podatkowych, korektą odliczonego podatku VAT oraz ponownym ujęciem kosztów wynikających z uregulowanych zobowiązań do kosztów podatkowych, jak również ponownym odliczeniem podatku VAT od faktur już zapłaconych.

Firmy księgowe będą zmuszone do opracowania i wdrożenia dodatkowych procedur, aby monitorować moment regulowania zobowiązań przez swoich Klientów. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych możliwe będzie określenie momentu uregulowania zobowiązań bezpośrednio przez biuro rachunkowe na podstawie prowadzonych ksiąg handlowych. Gorzej ma się sytuacja w przypadku prowadzenia ksiąg w formie ryczałtu podatkowego oraz podatkowej książki przychodów i rozchodów – tutaj z ksiąg nie ma możliwości uzyskania informacji o nieregulowanych na czas zobowiązaniach.

Wprowadzone zmiany z pewnością doprowadzą do powstania chaosu. Będzie też więcej pracy, w szczególności do czasu wdrożenia przez firmy dostarczające oprogramowanie nowych rozwiązań- tak aby już przy księgowaniu dokumentów wprowadzać dane o terminie płatności i uregulowaniu faktury czy rachunku. Dodatkowe czynności, które będą musiały wykonać biura rachunkowe, jak również zmiany w programach księgowych to dodatkowe koszty, które ostatecznie zostaną przerzucone na podatników.

Powołana wyżej ustawy dodaje art. 24 c do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 15 b do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany stanowią, że w przypadku kiedy, podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwotę z faktury bądź rachunku, i nie uregulował tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z nieopłaconych dokumentów. Podatnik będzie mógł zaliczyć te wydatki ponownie do kosztów podatkowych w momencie ich uregulowania.

Zmiany nie ominą również ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 89 b tej ustawy w przypadku nieuregulowania należności z faktury w terminie 150 dni od dnia upływu jej terminu płatności, podatnik będzie zobowiązany skorygować wcześniej odliczony podatek naliczony wynikający z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień jej przeterminowania.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *