Schemat podatkowy MDR – pożyczka zagraniczna

Pożyczka zagraniczna

Udzielona  przez zagraniczny podmiot powiązany pożyczka zagraniczna stanowi schemat podatkowy MDR.  W celu omówienia przypadku posłużmy się następującym przykładem. Polska spółka z siedzibą w Niemczech otrzymała od zagranicznego udziałowca pożyczkę w kwocie 1 mln zł. Oprocentowanie pożyczki stanowi bazowa stopa procentowa oraz marża. Pożyczka udzielona została na okres 3 lat.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Spółka nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji do cen transferowych w związku z zawartą umową pożyczki, ponieważ nie przekroczono limitu 10 mln zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku, gdy zawarta została pożyczka zagraniczna powstaje w przypadku umów pożyczek i innych transakcji finansowych zawieranych przez podmioty powiązane, które mają charakter jednorodny, a ich łączna wartość w roku podatkowym przekracza kwotę 10 mln zł.

Fakt, że spółka nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej nie oznacza, że spółka może transakcję zawrzeć na warunkach nierynkowych. Organy podatkowe mogą kwestionować sposób ustalenia wynagrodzenia za pożyczkę, a nawet określać dochód spółki bez uwzględnienia transakcji kontrolowanej.

Tutaj na ratunek podatnikom przychodzi art. 11g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- “bezpieczna przystań (ang. “safe harbour”). Zgodnie z jego zapisami organ podatkowy odstępuje od określenia dochodu (ew. straty) odsetek (generalnie wynagrodzenia) od pożyczki jeśli:

a) roczne oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w oparciu o bazową stopę procentową oraz marżę- określone w odpowiednim rozporządzeniu

b) nie przewidziano innego wynagrodzenia (odsetki dodatkowe, prowizje, premie i inne)

c) maksymalny okres pożyczki wynosi 5 lat

d) należności lub zobowiązania z tytułu pożyczki powiązanej w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 20 mln zł

e) pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Występowanie schematu podatkowego MDR

Opisywana transakcja (pożyczka zagraniczna) stanowi jednak schemat podatkowy MDR transgraniczny, który wymaga raportowania do szefa KAS. Jeśli dla spółki umowę pożyczki opracowywał zewnętrzny doradca podatkowy, prawnik, firma doradcza wówczas mamy do czynienia z Promotorem i to on zobowiązany będzie do zaraportowania schematu. Jeżeli jednak Promotor nie występował to podmiotem obowiązanym do złożenia schematu jest sama spółka- Korzystający. Korzystający obowiązany jest raportować schemat podatkowy na deklaracji MDR – 1. Dodatkowo spółka będzie miała obowiązek złożenia wraz z CIT 8 informacji MDR 3, w której poda korzyści podatkowe ze schematu podatkowego.

Podsumowując: Spółka ma obowiązek zaraportować schemat podatkowy MDR.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *