Sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń i fundacji – zmiany w sprawozdawczości od 2015 roku. Obowiązki sprawozdawcze fundacji i stowarzyszeń

Stowarzyszenia i fundacje mają coroczny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) uchylono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiany w sprawozdawczości dotyczą już sprawozdań finansowych za rok 2014.

Wprowadzenie pojęcia jednostki mikro do ustawy o rachunkowości

Zmiany do ustawy o rachunkowości wprowadziły tzw. jednostki mikro. Jednostką mikro może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej oraz podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają warunki wynikające z art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostkami mikro są następujące podmioty:

 1. spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finansów publicznych - o ile jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości wymienionych niżej:
  - suma bilansowa - aktywa bilansu nie przekroczyły na koniec roku obrotowego kwoty 1 500 000 zł,
  - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 3 000 000 zł,
  - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 10 osób,
 2. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - o ile nie prowadzą działalności gospodarczej

Jednostka mikro tylko na podstawie podjętej uchwały

Ustawa o rachunkowości wymaga, aby organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu lub fundacji spełniającej warunki do uznania za jednostkę mikro do podjęcia uchwały, w której stwierdza się, że jednostka jest jednostką mikro. Dopiero po podjęciu stosownej uchwały fundacja, czy stowarzyszenie będzie mogła sporządzać sprawozdanie zgodnie ze wzorem ustalonym dla jednostek mikro - tj. w myśl załącznikia nr 4 uor.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania na zasadach ogólnych w przypadku braku podjęcia odpowiedniej decyzji

W sytuacji braku podjęcia odpowiedniej uchwały przed sporządzeniem sprawozdania finansowego stowarzyszenie lub fundacja zobowiązane będą sporządzać sprawozdanie finansowe wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do uor, tj. na zasadach ogólnych.

Elementy sprawozdania finansowego dla jednostek mikro

Wzór sprawozdawczości dla jednostek mikro zawiera art. 4 do ustawy o rachunkowości.Sprawozdanie finansowe jednostki mikro składa się z kilku elemnetów:

 • Informacji ogólnych,
 • Bilansu,
 • Rachunku zysków i strat,
 • Informacji uzupełniających do bilansu

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga od tych podmiotów rachunkowego wyodrębnienia takich form działalności w taki sposób, aby umożliwić określenie przychodów, kosztów, wyników każdej z wymienionych działalności - z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Wzory formularzy sprawozdań finansowych przygotowane przez Departament Pożytku Publicznego

Departament Pożytku Publicznego przygotował projekt wzorów formularzy sprawozdania finansowego, który uwzględnia wymóg wyodrębnienia specyficznej działalności organizacji i specyfikę ich działania. Formularze te uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Finansów.

Składanie sprawozdań do instytucji nadzoru

Przypomnijmy o podstawowych obowiązkach ciążących na Zarządach stowarzyszeń i fundacji:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca nastepnego roku obrotowego, sprawozdanie podpisuje cały Zarząd, a także zatwierdzane jest uchwałą przez
 • właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków).
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez właściwe władze w organizacji - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego,
 • termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Źródło:

- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Stowarzyszenia i fundacje mają coroczny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) uchylono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiany w sprawozdawczości dotyczą już sprawozdań finansowych za rok 2014.

Wprowadzenie pojęcia jednostki mikro do ustawy o rachunkowości

Zmiany do ustawy o rachunkowości wprowadziły tzw. jednostki mikro. Jednostką mikro może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej oraz podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają warunki wynikające z art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostkami mikro są następujące podmioty:

 1. spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finansów publicznych - o ile jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości wymienionych niżej:
  - suma bilansowa - aktywa bilansu nie przekroczyły na koniec roku obrotowego kwoty 1 500 000 zł,
  - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 3 000 000 zł,
  - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 10 osób,
 2. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - o ile nie prowadzą działalności gospodarczej

Jednostka mikro tylko na podstawie podjętej uchwały

Ustawa o rachunkowości wymaga, aby organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu lub fundacji spełniającej warunki do uznania za jednostkę mikro do podjęcia uchwały, w której stwierdza się, że jednostka jest jednostką mikro. Dopiero po podjęciu stosownej uchwały fundacja, czy stowarzyszenie będzie mogła sporządzać sprawozdanie zgodnie ze wzorem ustalonym dla jednostek mikro - tj. w myśl załącznikia nr 4 uor.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania na zasadach ogólnych w przypadku braku podjęcia odpowiedniej decyzji

W sytuacji braku podjęcia odpowiedniej uchwały przed sporządzeniem sprawozdania finansowego stowarzyszenie lub fundacja zobowiązane będą sporządzać sprawozdanie finansowe wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do uor, tj. na zasadach ogólnych.

Elementy sprawozdania finansowego dla jednostek mikro

Wzór sprawozdawczości dla jednostek mikro zawiera art. 4 do ustawy o rachunkowości.Sprawozdanie finansowe jednostki mikro składa się z kilku elemnetów:

 • Informacji ogólnych,
 • Bilansu,
 • Rachunku zysków i strat,
 • Informacji uzupełniających do bilansu

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga od tych podmiotów rachunkowego wyodrębnienia takich form działalności w taki sposób, aby umożliwić określenie przychodów, kosztów, wyników każdej z wymienionych działalności - z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Wzory formularzy sprawozdań finansowych przygotowane przez Departament Pożytku Publicznego

Departament Pożytku Publicznego przygotował projekt wzorów formularzy sprawozdania finansowego, który uwzględnia wymóg wyodrębnienia specyficznej działalności organizacji i specyfikę ich działania. Formularze te uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Finansów.

Składanie sprawozdań do instytucji nadzoru

Przypomnijmy o podstawowych obowiązkach ciążących na Zarządach stowarzyszeń i fundacji:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca nastepnego roku obrotowego, sprawozdanie podpisuje cały Zarząd, a także zatwierdzane jest uchwałą przez
 • właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków).
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez właściwe władze w organizacji - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego,
 • termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Źródło:

- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Stowarzyszenia i fundacje mają coroczny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) uchylono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiany w sprawozdawczości dotyczą już sprawozdań finansowych za rok 2014.

Wprowadzenie pojęcia jednostki mikro do ustawy o rachunkowości

Zmiany do ustawy o rachunkowości wprowadziły tzw. jednostki mikro. Jednostką mikro może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej oraz podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają warunki wynikające z art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostkami mikro są następujące podmioty:

 1. spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finansów publicznych - o ile jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości wymienionych niżej:
  - suma bilansowa - aktywa bilansu nie przekroczyły na koniec roku obrotowego kwoty 1 500 000 zł,
  - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 3 000 000 zł,
  - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 10 osób,
 2. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - o ile nie prowadzą działalności gospodarczej

Jednostka mikro tylko na podstawie podjętej uchwały

Ustawa o rachunkowości wymaga, aby organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu lub fundacji spełniającej warunki do uznania za jednostkę mikro do podjęcia uchwały, w której stwierdza się, że jednostka jest jednostką mikro. Dopiero po podjęciu stosownej uchwały fundacja, czy stowarzyszenie będzie mogła sporządzać sprawozdanie zgodnie ze wzorem ustalonym dla jednostek mikro - tj. w myśl załącznikia nr 4 uor.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania na zasadach ogólnych w przypadku braku podjęcia odpowiedniej decyzji

W sytuacji braku podjęcia odpowiedniej uchwały przed sporządzeniem sprawozdania finansowego stowarzyszenie lub fundacja zobowiązane będą sporządzać sprawozdanie finansowe wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do uor, tj. na zasadach ogólnych.

Elementy sprawozdania finansowego dla jednostek mikro

Wzór sprawozdawczości dla jednostek mikro zawiera art. 4 do ustawy o rachunkowości.Sprawozdanie finansowe jednostki mikro składa się z kilku elemnetów:

 • Informacji ogólnych,
 • Bilansu,
 • Rachunku zysków i strat,
 • Informacji uzupełniających do bilansu

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga od tych podmiotów rachunkowego wyodrębnienia takich form działalności w taki sposób, aby umożliwić określenie przychodów, kosztów, wyników każdej z wymienionych działalności - z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Wzory formularzy sprawozdań finansowych przygotowane przez Departament Pożytku Publicznego

Departament Pożytku Publicznego przygotował projekt wzorów formularzy sprawozdania finansowego, który uwzględnia wymóg wyodrębnienia specyficznej działalności organizacji i specyfikę ich działania. Formularze te uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Finansów.

Składanie sprawozdań do instytucji nadzoru

Przypomnijmy o podstawowych obowiązkach ciążących na Zarządach stowarzyszeń i fundacji:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca nastepnego roku obrotowego, sprawozdanie podpisuje cały Zarząd, a także zatwierdzane jest uchwałą przez
 • właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków).
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez właściwe władze w organizacji - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego,
 • termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Źródło:

- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Stowarzyszenia i fundacje mają coroczny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości wprowadzoną ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1100) uchylono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.). Zmiany w sprawozdawczości dotyczą już sprawozdań finansowych za rok 2014.

Wprowadzenie pojęcia jednostki mikro do ustawy o rachunkowości

Zmiany do ustawy o rachunkowości wprowadziły tzw. jednostki mikro. Jednostką mikro może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej oraz podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają warunki wynikające z art. 3 ust. 1a pkt. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości jednostkami mikro są następujące podmioty:

 1. spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, oraz jednostek sektora finansów publicznych - o ile jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości wymienionych niżej:
  - suma bilansowa - aktywa bilansu nie przekroczyły na koniec roku obrotowego kwoty 1 500 000 zł,
  - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 3 000 000 zł,
  - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekroczyło 10 osób,
 2. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - o ile nie prowadzą działalności gospodarczej

Jednostka mikro tylko na podstawie podjętej uchwały

Ustawa o rachunkowości wymaga, aby organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu lub fundacji spełniającej warunki do uznania za jednostkę mikro do podjęcia uchwały, w której stwierdza się, że jednostka jest jednostką mikro. Dopiero po podjęciu stosownej uchwały fundacja, czy stowarzyszenie będzie mogła sporządzać sprawozdanie zgodnie ze wzorem ustalonym dla jednostek mikro - tj. w myśl załącznikia nr 4 uor.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania na zasadach ogólnych w przypadku braku podjęcia odpowiedniej decyzji

W sytuacji braku podjęcia odpowiedniej uchwały przed sporządzeniem sprawozdania finansowego stowarzyszenie lub fundacja zobowiązane będą sporządzać sprawozdanie finansowe wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do uor, tj. na zasadach ogólnych.

Elementy sprawozdania finansowego dla jednostek mikro

Wzór sprawozdawczości dla jednostek mikro zawiera art. 4 do ustawy o rachunkowości.Sprawozdanie finansowe jednostki mikro składa się z kilku elemnetów:

 • Informacji ogólnych,
 • Bilansu,
 • Rachunku zysków i strat,
 • Informacji uzupełniających do bilansu

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga od tych podmiotów rachunkowego wyodrębnienia takich form działalności w taki sposób, aby umożliwić określenie przychodów, kosztów, wyników każdej z wymienionych działalności - z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Wzory formularzy sprawozdań finansowych przygotowane przez Departament Pożytku Publicznego

Departament Pożytku Publicznego przygotował projekt wzorów formularzy sprawozdania finansowego, który uwzględnia wymóg wyodrębnienia specyficznej działalności organizacji i specyfikę ich działania. Formularze te uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Finansów.

Składanie sprawozdań do instytucji nadzoru

Przypomnijmy o podstawowych obowiązkach ciążących na Zarządach stowarzyszeń i fundacji:

 • sporządzenie sprawozdania finansowego do 31 marca nastepnego roku obrotowego, sprawozdanie podpisuje cały Zarząd, a także zatwierdzane jest uchwałą przez
 • właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków).
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez właściwe władze w organizacji - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego,
 • termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Źródło:

- Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *