Zmiany przepisów podatkowych i prawa pracy od 1 stycznia 2017 r (prawo pracy, ZUS, VAT, PIT, CIT, ordynacja podatkowa, prawo gospodarcze

Poniżej przedstawiamy Państwu skrót zmian przepisów podatkowych, ZUS, prawa pracy i prawa gospodarczego, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Prawo pracy – Minimalne wynagrodzenie
Wprowadzono minimalną stawkę godzinową wynoszącą 13 zł brutto dla samozatrudnionych oraz zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie. Obowiazek ewidencjonowania godzin pracy samozatrudnionych i zleceniobiorców. Podwyżka płacy minimalnej do kwoty 2000 zł brutto. Zlikwidowano dla pracowników w pierwszym roku pracy 80% minimalnego wynagrodzenia.

Prawo pracy – Pracownicy tymczasowi
Nowe kary za naruszenie przepisów z zakresu zatrudniania pracowników tymczasowych. Zwiększenie obrony praw pracowników tymczasowych. Zmiany zasad naliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop. Zmiany przepisów dotyczących prowadzenia usług przez agencje pracy tymczasowej.

 Prawo pracy – Kodeks pracy
Regulamin pracy i wynagrodzeń utworzą pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia 2017 roku 50 pracowników i więcej. Pracodawca będzie miał mozliwość żądania od pracownika informacji o niekaralności.

 Prawo pracy – Cudzoziemcy
Wprowadzono dwa nowe typy zezwoleń na pracę.

 Prawo pracy – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Ograniczono konieczność tworzenia ZFŚS dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

 Prawo pracy – Państwowa Inspekcja Pracy
Wprowadzono możliwość dokonywania przez PIP kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej samozatrudnionym i zleceniobiorcom.

 Podatki – Ordynacja podatkowa
Jednolity Plik Kontrolny- nowy obowiązek. Zwiększono prawa podatników w trakcie kontroli. Powstała instytucja centra obsługi podatników. Powstanie asystenta podatnika. Zwiększono ochronę podatnika w przypadku zmiany urzędowej wykładni przepisów.

 Podatki – Podatek VAT
Sankcje karne za wyłudzanie VAT. 30% sankcja za nierzetelne rozliczenia oraz sankcja 100% dla podatników- oszustów. Małe i średnie przedsiębiorstwa- ewidencje VAT w formie JPK. Nowe elementy ewidencji VAT (rejestry). Zmieniono limit zwolnienia podmiotowego do 200 tys zł. Wprowadzono zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Wprowadzono elektroniczne paragony oraz wymianę kas fiskalnych. Ograniczono prawo do rozliczeń kwartalnych dla dużych podatników. Wprowadzono dodatkowe wymogi przy rejestracji podatnika VAT. Wprowadzenie kaucji rejestracyjnej dla niektórych podatników, przy czym kaucja wynosi od 20 tys. do 200 tys zł. Zmiany w usługach budowlanych i rozszerzenie stosowania stawki VAT NP dla podwykonawców w przypadku świadczenia usług zgodnie z załącznikiem 14 do ustawy o VAT. Utrzymano stawki 8 % i 23 % do końca 2018 roku. Zwiększono formalności przy wniosku o zwrot VAT w terminie do 25 dni. Obowiązek składania deklaracji wyłącznie drogą elektroniczną. Składanie informacji podsumowujących wyłącznie miesięcznie i wyłącznie elektronicznie. Zwiększono zakres odpowiedzialności solidarnej. Wprowadzono zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej.

Podatki – PIT
Zwiększenie rodzajów dochodów do opodatkowania PIT. Preferencje w przypadku ponoszenia wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Autorskie koszty bez limitu – dla niektórych twórców. Ograniczenie limitu kwotowego transakcji gotówkowych i wprowadzenie sankcji za naruszenia w tym zakresie. Zwolnienia z PIT z dochodów ze sprzedaży produktów z własnej hodowli, chowu, uprawy. Wyłączono zwolnienia wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji.

 Podatki – CIT
Objęcie CIT-em większej ilości dochodów. Obniżenie stawki CIT dla małych podatników i rozpoczynających działalność. Preferencje dla podatników ponoszących wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Nowe zasady sporządzania dokumentacji do cen transferowych. Ograniczenie limitu kwotowego transakcji gotówkowych i wprowadzenie sankcji za naruszenia w tym zakresie.

 Prawo gospodarcze
Wprowadzenie ochrony dostawców produktów rolnych i spożywczych przed nieuczciwymi praktykami handlowców. Wprowadzenie pozasądowego trybu rozwiązywania sporów konsumenckich. Wprowadzenie notarialnego nakazu zapłaty. Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności. Zwiększenie praw przedsiębiorców w czasie kontroli. Ograniczenie ilości danych wpisywanych do CEIDG. Uproszczenia przy sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

 Prawo gospodarcze – spółki
Zwiększenie formalności przy zakładaniu spółki z o.o. przy użyciu elektronicznych wzorców umów. Wprowadzenie kadencji członków zarządu. Nowe obowiązkowe dane w aktach założycielskich spółek

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *