Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – część 2

Poniżej prezentujemy dalszą część artykułu: Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT od 1 stycznia 2018:

 1. Aport przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Rozszerzenie małej klauzuli obejścia prawa.
  Organy podatkowe będą mogły kwestionować neutralność podatkową aportu przedsiębiorstwa czy ZCP w przypadku braku ekonomicznego uzasadnienia takiej transakcji.
 2. Podziały i łączenie spółek
  Kwoty przychodów i kosztów podatkowych będą odnoszone do wartości emisyjnej (rynkowej) udziałów (akcji), a nie wartości nominalnej.W przypadku podziału przez wydzielenie koszt uzyskania przychodu ustalany będzie od wartości majątku, a nie wartości nominalnej udziałów w spółce dzielonej.Neutralne podatkowo pozostaną ZCP pod warunkiem ekonomicznego uzasadnienia transakcji.
 3. Debt push-down
  Wprowadzono ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego na nabycie udziałów lub akcji.
 4. Zmiany przepisów dotyczących podatkowych grup kapitałowych
  Zmiany prowadzą do liberalizacji działania PGK.
 5. Podwyższenie limitu amortyzacji jednorazowej do kwoty 10 tys. zł
  Limit amortyzacji jednorazowej zostanie podniesiony z kwoty 3,5 tys. zł do 10 tys. zł.Ma to zachęcić małych i średnich podatników do inwestowania.
 6. Ograniczenia w transakcjach nierynkowych
  Organy podatkowe będą mogły szacować wartość transakcji świadczenia usług jeśli cena będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej.
 7. Brak obowiązku tworzenia dokumentacji cen transferowych
  Transakcje objęte decyzją APA będą zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji dla cen transferowych
 8. Ograniczenia kosztów podatkowych przy amortyzacji WNiP
  Kosztami podatkowymi będą odpisy amortyzacyjne od WNiP do wysokości wykazanych wcześniej przychodów ze zbycia WNiP, w przypadku kiedy podatnik był wcześniej właścicielem WNiP, a następnie je zbył, a potem ponownie stał się ich właścicielem, albo na podstawie zawartych umów (np. licencji, opłat) z innymi podmiotami korzysta z takich aktywów.
 9. CFC- zagraniczna spółka kontrolowana
  Limit posiadanych udziałów podniesiono z 25% do 50%.Zmniejszono jednocześnie limit pasywnych przychodów z 50% do 33% oraz rozszerzono katalog przychodów pasywnych (o dochody z działalności ubezpieczeniowej, bankowej i innej działalności finansowej oraz dochody z transakcji z podmiotami powiązanymi, gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma).
  Wprowadzono też zmianę nominalnej stawki podatku na efektywną stawkę podatku.
 10. Ograniczenia kosztów uzyskania dla twórców (PIT)
  Koszty uzyskania na poziomie 50% mają dotyczyć wyłącznie działalności:
  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej.

  Pozostali twórcy będą korzystać z kosztów uzyskania 20% lub ryczałtowych 111,25 zł.

 

15. Wyłączenie przychodów uzyskiwanych z programów motywacyjnych ze źródła z kapitałów pieniężnych.
Przychody z programów motywacyjnych będą opodatkowane według skali podatkowej (18% i 32%).

16. Opodatkowanie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej

17. Inwestowanie w spółki kapitałowe będzie mniej atrakcyjne.Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej skutkować będzie powstaniem przychodu po stronie wnoszącego.

18.Ryczał w najmie prywatnym

Ze stawki ryczałtowej 8,5% będą mogli korzystać podatnicy nie przekraczający limitu przychodów z tego źródła w kwocie 100 tys. zł.Przekroczenie poziomu 100 tys. zł skutkować będzie stosowaniem stawki zryczałtowanej 12,5% (wyższa stawka stosowana będzie do nadwyżki powyżej kwotę 100 tys. zł).

19. Zmiany kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zniesienie progu ograniczenia podstawy składek ZUS

Limit składek ZUS zostaje zniesiony od 1 stycznia 2018 r.
Zmiany w kwocie wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych będą następujące (dane dla dochodu rocznego):

 • do 6 600 zł dochodu: kwota wolna wyniesie 6 600 zł,
 • od 6 601 zł do 11 000 zł dochodu: kwota wolna wyniesie od 6 600 zł do 3 091 zł,
 • od 11 001 zł do 85 528 zł dochodu: kwota wolna wyniesie 3091 zł
 • od 85 528 zł do 127 000 zł dochodu: kwota wolna wyniesie od 3 091 zł do 0 zł
 • od 127 001 zł dochodu: kwota wolna wyniesie 0 zł.

Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT od 1 stycznia 2018 z pewnością zaskakują. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *