Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 – część 1

Od 2014 roku DATA WYSTAWIENIA FAKTURY nie będzie decydowała o momencie powstania obowiązku podatkowego dla VAT.

Obowiązek podatkowy powstawał będzie w dacie wykonania usługi.

Jednak dla pewnych czynności (wyjątki) o momencie powstania obowiązku podatkowego VAT decydowała będzie data wystawienia faktury – dotyczy to m.in. usług najmu, dzierżawy, dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, usług telekomunikacyjnych stałej obsługi prawnej i biurowej oraz usług budowlanych i budowlano-montażowych.

Poniżej przedstawiamy moment powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, jak również wyjątki od tej zasady.

ZASADY OGÓLNE

Wystawiona faktura i dane w niej zawarte (w szczególności data wykonania usługi) powinny wynikać z zawartych z kontrahentami umów (w tym również umów ustnych). W związku ze zmianami przepisów warto dokonać analizy umów zawartych z kontrahentami, aby określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w wystawionych fakturach było zgodne zapisami tych umów (również ustnych).

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązek podatkowy VAT powstawał będzie w dacie wykonania usługi(ew. wydania towaru). Usługa jest wykonana, gdy zrealizowano wszystkie czynności składające się na usługę. O tym czy usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter.

Fakturę VAT należy wystawić najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługę wykonano.

W przypadku otrzymania zaliczki, przed dniem wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstawał będzie w dacie otrzymania zapłaty. Fakturę VAT należy wystawić najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę otrzymano.

Jeżeli z umowy zawartej z kontrahentem wynikają płatności za określone etapy wykonania usługi przed ostatecznym wykonaniem tej usługi, obowiązek podatkowy powstawał będzie w dacie terminów określonych dla tych płatności za określone etapy usługi.

W związku z tym warto przeanalizować umowy zawarte z kontrahentami.

Wyjątek: USŁUGI NAJMU I DZIERŻAWY, DOSTAWY I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPLNEJ, STAŁA OBSŁUGA PRAWNA, STAŁA OBSŁUGA BIUROWA

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązek podatkowy VAT od usług najmu, dzierżawy, dostawy i dystrybucji energii, stałej obsługi prawnej i biurowej powstawał będzie w dacie wystawienia faktury.

Fakturę VAT należy wystawić nie później niż z upływem terminu płatności.

Wystawiona faktura i dane w niej zawarte (w szczególności data wykonania usługi) powinny wynikać z zawartych z kontrahentami wcześniej umów (w tym również umów ustnych).

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *