Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 – część 2

W przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych zasady będą następujące:

Obowiązek podatkowy dla VAT powstawał będzie w dacie wystawienia faktury.

Fakturę VAT trzeba wystawić w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi.

Usługa jest wykonana, gdy zrealizowano wszystkie czynności składające się na usługę. O tym czy usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter.

Uwaga! Jeżeli faktura nie zostanie wystawiona w terminie 30 dni od dnia jej wykonania, obowiązek podatkowy powstanie w dacie, w której faktura powinna być wystawiona.

Uzyskanie zaliczki, przed wykonaniem usługi, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego VAT w kwocie otrzymanej zaliczki w dniu otrzymania pieniędzy.

W przypadku otrzymania zaliczki należy wystawić fakturę VAT w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę otrzymano.

Jeżeli z umowy zawartej z kontrahentem wynikają płatności za określone etapy wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstawał będzie w dacie wystawienia faktury za tę część usługi, która została wykonana, a dla której w umowie określono kwotę płatności. Fakturę wystawia się w terminie 30 dni od wykonania tej części usługi.

Wystawienie faktury korekty

W przypadku wystawienia faktury korekty elementem obowiązkowym będzie podanie na korekcie przyczyny jej wystawienia (np. zmniejszenie ceny, udzielenie opustu, pomyłka, etc.)

Wystawianie FV Końcowych do zaliczek oraz FV Zaliczki

Faktura zaliczkowa powinna zawierać informacje m.in. o dacie wpływu zaliczki oraz powoływać się na zamówienie / ewentualnie umowę.

Faktura końcowa do faktur zaliczkowych powinna zawierać informacje o wcześniej wystawionych fakturach zaliczkowych, datach ich wystawienia oraz numerach tych faktur.

Niezapłacone faktury

Tak jak w roku 2013, w 2014 roku niezapłacone faktury będą negatywnie wpływały na wysokość podatków do zapłaty. Niepłacenie faktur w terminie wymaga dokonywania przez księgowość analizy i korekt podatków.

VAT naliczony od faktur niezapłaconych w terminie 150 dni od upływu terminu płatności podlega korekcie. Dopiero po dokonaniu zapłaty VAT ten będzie można z powrotem odliczyć.

W podatku dochodowym faktury zakupu niezapłacone po 30 dniu od dnia upływu terminu płatności nie będą kosztem podatkowym.

Zwracamy uwagę na obowiązek wystawiania faktur terminowo. Nieterminowe wystawianie faktur stanowi wykroczenie karno-skarbowe.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *