Badanie planu podziału spółki z o.o. / spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta. Opinia z badania planu podziału – część 1

Zgodnie z art. 528 Kodeksu spółek handlowych Spółkę kapitałową można podzielić na dwie lub więcej niż dwie spółki kapitałowe. Podziału spółki akcyjnej nie można dokonać jeśli nie opłacono w całości kapitału zakładowego. Nie ma możliwości podziału spółek osobowych (jawnych, komandytowych, partnerskich). Spółki kapitałowe w upadłości lub w likwidacji również nie mogą zostać podzielone. Art. 529 Kodeksu spółek handlowych…

Faktury VAT od 1 stycznia 2014 r. Ustawa o podatku od towarów i usług – zasady wystawiania faktur VAT. Nowelizacja ustawy o VAT 2014 – część 2

Terminy wystawiania. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od…

Faktury VAT od 1 stycznia 2014 r. Ustawa o podatku od towarów i usług – zasady wystawiania faktur VAT. Nowelizacja ustawy o VAT 2014 – część 1

Najważniejsze informacje dotyczące wystawiania faktur w roku 2014. W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), od 2014 roku zasady wystawiania faktur zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy o VAT. Poniżej prezentujemy krótki wykaz zasad wystawiania faktur. Opracowanie zawiera przede wszystkim: elementy jakie powinna zawierać faktura VAT od 1 stycznia 2014, terminy…

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 – część 2

W przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych zasady będą następujące: Obowiązek podatkowy dla VAT powstawał będzie w dacie wystawienia faktury. Fakturę VAT trzeba wystawić w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi. Usługa jest wykonana, gdy zrealizowano wszystkie czynności składające się na usługę. O tym czy usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter. Uwaga! Jeżeli faktura nie zostanie wystawiona w terminie…

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 – część 1

Od 2014 roku DATA WYSTAWIENIA FAKTURY nie będzie decydowała o momencie powstania obowiązku podatkowego dla VAT. Obowiązek podatkowy powstawał będzie w dacie wykonania usługi. Jednak dla pewnych czynności (wyjątki) o momencie powstania obowiązku podatkowego VAT decydowała będzie data wystawienia faktury – dotyczy to m.in. usług najmu, dzierżawy, dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, usług telekomunikacyjnych…

Zasady wyceny środków trwałych część 3 – Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe

Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Wartość początkowa środków trwałych ulega zmniejszeniu o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, podlegać aktualizacji wyceny. Jednak wartość księgowa netto, ustalona w wyniku aktualizacji wyceny…

Zasady wyceny środków trwałych część 2 – Wartość godziwa, kontynuacja działania, ulepszenie środka trwalego

Wartość godziwa jest kwotą, za jaką środek trwały mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Przy temacie środków trwałych oraz ich wyceny kluczowa jest tematyka utraty wartości aktywów trwałych. Trwała utrata wartości środka trwałego zachodzi, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów…

Zasady wyceny środków trwałych część 1 – Odpisy amortyzacyjne, cena nabycia, koszt wytworzenia

Środki trwałe podlegają wycenie nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, kosztu wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszając ich wartość o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Z tematem wyceny środków trwałych wiążą się także środki trwałe w…

Likwidacja spółki z o.o. – Podatki spółki z o.o. w likwidacji – część 2

Zamknięcie spraw w toku spółki w likwidacji Zgodnie z art. 282 kodeksu spółek handlowych likwidacja prowadzi do zakończenia bieżących interesów spółki, ściągnięcia wierzytelności, spłaty zobowiązań oraz upłynnienia majątku spółki. Spółka z o.o. w likwidacji może rozpoczynać nowe przedsięwzięcia, w przypadku kiedy czynności takie mają doprowadzić do zamknięcia spraw spółki. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze…

Rachunkowość spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji

Rachunkowość spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji – część 1

Rachunkowość spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji. Likwidacja spółki z o.o. prowadzi do ustania jej bytu prawnego. Poprzez przeprowadzenie procesu likwidacyjnego dochodzi do zabezpieczenia praw wierzycieli. Tak naprawdę likwidacja spółki jest procesem poprzedzającym rozwiązanie spółki, a jej efektem końcowym jest wykreślenie z KRS- Krajowego Rejestru Sądowego. Proces likwidacji spółki z o.o. został uregulowany w…