Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za system kontroli wewnętrznej w spółce: część 3 – szczegółowe zakresy odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych uczestników.

Aby stworzyć sprawnie funkcjonujący system kontroli należy sformułować w sposób jasny i szczegółowy zakresy odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych uczestników. Funkcje kontrolne powinny być przypisane do osób o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach. Obowiązki powinny być rozdzielone pomiędzy uczestników w taki sposób, aby pracownikom nie przypisano sprzecznych zakresów odpowiedzialności. Należy również opisać systemy i procedury funkcjonujące w jednostce na poziomie…

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za system kontroli wewnętrznej w spółce: część 2 – kontrola działania, informacja i komunikacja, monitoring.

Kolejnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest kontrola działania, która sprowadza się do stworzenia procedur i zasad, jakie poprzez korektę działań doprowadzą do prawidłowego wykonywania działań w Spółce. Czynności kontrolne powinny stanowić integralna część codziennej działalności przedsiębiorstwa. Na procesie kontroli działania dochodzi do wykrycia zagrożeń, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie celu. Czynności z zakresu kontroli działania są podejmowane…

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za system kontroli wewnętrznej w spółce: część 1 – środowisko kontroli, ocena ryzyka.

Za sprawnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej w Spółce odpowiada Zarząd i Rada Nadzorcza oraz inne osoby w jednostce, którym taką odpowiedzialność powierzono. System kontroli wewnętrznej tworzony jest po, to by organizacja mogła osiągnąć swoje cele w sposób efektywny i skuteczny, dodatkowo system kontroli wewnętrznej zapobiega nadużyciom. System kontroli wewnętrznej w organizacji jest narzędziem zarządzania i budowany jest…

Badanie planu podziału spółki z o.o. / spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta. Opinia z badania planu podziału – część 3.

Do planu połączenia dołącza się: projekt uchwały o podziale spółki projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej / spółki nowo zawiązanej ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu podziału oświadczenie o stanie księgowym spółki, sporządzone na cele podziału przy wykorzysztaniu tych samych metod i w takim samym…

Badanie planu podziału spółki z o.o. / spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta. Opinia z badania planu podziału – część 2.

Na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną z dniem podziału lub z dniem wydzielenia przechodzą zezwolenia, koncesje, ulgi określone w planie podziału (jako składniki majątku spółki dzielonej) – o ile ustawa, decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji, ulgi nie stanowi o braku takiej możliwości. Do składników majątku spółki dzielonej przypisanych w planie podziału stosuje się przepisy o…

Badanie planu podziału spółki z o.o. / spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta. Opinia z badania planu podziału – część 1

Zgodnie z art. 528 Kodeksu spółek handlowych Spółkę kapitałową można podzielić na dwie lub więcej niż dwie spółki kapitałowe. Podziału spółki akcyjnej nie można dokonać jeśli nie opłacono w całości kapitału zakładowego. Nie ma możliwości podziału spółek osobowych (jawnych, komandytowych, partnerskich). Spółki kapitałowe w upadłości lub w likwidacji również nie mogą zostać podzielone. Art. 529 Kodeksu spółek handlowych…

Faktury VAT od 1 stycznia 2014 r. Ustawa o podatku od towarów i usług – zasady wystawiania faktur VAT. Nowelizacja ustawy o VAT 2014 – część 2

Terminy wystawiania. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od…

Faktury VAT od 1 stycznia 2014 r. Ustawa o podatku od towarów i usług – zasady wystawiania faktur VAT. Nowelizacja ustawy o VAT 2014 – część 1

Najważniejsze informacje dotyczące wystawiania faktur w roku 2014. W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), od 2014 roku zasady wystawiania faktur zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy o VAT. Poniżej prezentujemy krótki wykaz zasad wystawiania faktur. Opracowanie zawiera przede wszystkim: elementy jakie powinna zawierać faktura VAT od 1 stycznia 2014, terminy…

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 – część 2

W przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych zasady będą następujące: Obowiązek podatkowy dla VAT powstawał będzie w dacie wystawienia faktury. Fakturę VAT trzeba wystawić w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi. Usługa jest wykonana, gdy zrealizowano wszystkie czynności składające się na usługę. O tym czy usługa została faktycznie wykonana, decyduje jej charakter. Uwaga! Jeżeli faktura nie zostanie wystawiona w terminie…

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014 – część 1

Od 2014 roku DATA WYSTAWIENIA FAKTURY nie będzie decydowała o momencie powstania obowiązku podatkowego dla VAT. Obowiązek podatkowy powstawał będzie w dacie wykonania usługi. Jednak dla pewnych czynności (wyjątki) o momencie powstania obowiązku podatkowego VAT decydowała będzie data wystawienia faktury – dotyczy to m.in. usług najmu, dzierżawy, dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, usług telekomunikacyjnych…